Verborgen gebreken

Verborgen gebreken
Bij de aankoop van een woning of pand kunt u te maken krijgen met verborgen gebreken. Verborgen gebreken komen pas aan het licht na de aankoop van de woning of na de daadwerkelijke overdracht en leiden vaak tot onvoorziene kosten. Als hoofdregel geldt dat de eigenaar van een woning aansprakelijk is voor de gebreken die in of rondom een woning ontstaan. Maar wat als de gebreken vlak na de aankoop van een woning worden ontdekt? Is het dan nog mogelijk om de schade te verhalen op de oude eigenaar?

Wat zijn verborgen gebreken
Wanneer gebreken pas worden ontdekt na het aangaan van de koopovereenkomst of na de officiële overdracht, wordt er gesproken van verborgen gebreken. Echter worden niet alle gebreken die op een later moment aan het licht komen als verborgen gebreken beschouwd. Om te kunnen spreken van verborgen gebreken dient er sprake te zijn van een gebrek dat het normale gebruik van de woning verhindert.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
Bij de aankoop van een pand of woning hoeft de koper in beginsel niet te twijfelen aan bepaalde eigenschappen van hetgeen verkocht wordt. De verkoper van de woning is gehouden aan zijn mededelingsplicht. Gebreken die bij de verkoper bekend zijn, dienen aan de koper te worden gemeld. Een verkoper die zich niet houdt aan deze verplichting kan later aansprakelijk worden gesteld voor de gebreken die zijn ontstaan. Tegenover de verplichtingen van een verkoper staan de verplichtingen van degene die voornemens is het pand te kopen. Een verkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken of gebreken die door de koper zelf kunnen worden opgemerkt. Volgens de onderzoeksplicht dient de staat van de woning te worden onderzocht door de koper. In beginsel geldt: hoe ouder de staat van het pand, hoe uitgebreider het onderzoek van de koper.

Aansprakelijkheid
Om een verkoper aansprakelijk te stellen, dienen de verborgen gebreken binnen een redelijke termijn aan de verkoper te worden gemeld. Indien de vorige eigenaar niet wordt geïnformeerd over de ontdekte gebreken, kan er geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van de verkoper. Afhankelijk van de omstandigheden wordt bepaald wat er wordt verstaan onder een redelijke termijn. Het is aldus van belang om adequaat te handelen.

Voor meer informatie over verborgen gebreken in de koopovereenkomst kunt u ons contacteren via 045-5602200 dan wel info@sijbenpartners.nl

Team vastgoedrecht staat voor u klaar