Aanneming van werk

"Aanneming van werk brengt vanuit juridisch oogpunt verschillende aandachtspunten voor opdrachtgever en aannemer met zich mee."

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer wordt in beginsel beheerst door de wettelijke regels voor aanneming van werk.

Aanneming van werk is een overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. Van belang is dat het bij een aanneming van werk gaat om een opdracht buiten dienstbetrekking. Kort gezegd moet het gaan om tastbaar werk dat in opdracht van een ander wordt uitgevoerd en opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van een badkamer, het drukken van brochures of het schilderen van een woning.

Aanneming van werk is neergelegd in artikel 7:750 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De wetgeving rondom de aanneming van werk betreft regelend recht. Dit betekent dat in het geval er geen onderlinge afspraken zijn gemaakt, de wettelijke bepalingen een aanvullende werking hebben. Het is echter wel mogelijk om afspraken te maken die afwijken van de algemene bepalingen. Het is hierbij wel van belang om deze afwijkende afspraken steeds schriftelijk vast te leggen.

Een belangrijk kenmerk van een overeenkomst tot aanneming van werk is het gegeven dat de opdracht wordt uitgevoerd tegen betaling. Partijen hebben de mogelijkheid een vaste prijs overeen te komen. Deze vaste prijsafspraak wordt ook wel de “aanneemsom” genoemd. Van belang is dat indien er vaste prijsafspraken worden gemaakt, het risico tot overschrijden het overeengekomen bedrag voor rekening van de aannemer komt. Het is immers de aannemer die heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor de overeengekomen prijs kunnen worden uitgevoerd. Wel bestaat de mogelijkheid om afspraken te maken over eventueel meerwerk. Na het sluiten van de overeenkomst rust op de aannemer ook de verplichting tot het waarschuwen voor kostenverhogende omstandigheden.

Naast de afspraken die in eerste instantie worden gemaakt spelen bij aanneming van werk verder onder meer vraagstukken in het kader van aansprakelijkheid, stijgende kosten en te verwachten tekortkomingen een rol.

Heeft u vragen met betrekking tot het bouwrecht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten en juristen bouwrecht via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Wij helpen u graag.