Instelling curatele

Curatele is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed zijn/haar financiële belangen en persoonlijke zaken kan regelen.

Komt iemand onder curatele te staan, dan is men vanaf dat moment handelingsonbekwaam en mag men niet meer het ouderlijk gezag over kinderen uitoefenen of contracten afsluiten.

Het onder curatele stellen dient door de kantonrechter te gebeuren. De kantonrechter zal een zorgvuldige afweging maken of instellen van curatele aan de orde is, aangezien dit toch een ingrijpende maatregel is.

De kantonrechter benoemt, bij instemming met het instellen van curatele, een curator. De curator zal de taken en verplichtingen van de onder curatele gestelde persoon overnemen. Wel is het in de praktijk vaak zo dat de curator – waar mogelijk – de onder curatele gestelde persoon zoveel mogelijk betrekt bij het uitvoeren van de taken.

Wilt u nadere informatie over het instellen van curatele, of wilt u een verzoek tot het instellen curatele indienen? Raadpleeg onze specialisten.