Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de term die veelal wordt gebruikt voor een opzegging waarbij het dienstverband met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. Nu het ontslag op staande voet een zeer ingrijpende maatregel is, heeft dit te gelden als een ultimum remedium.  

Eisen

Krachtens artikel 7:677 lid 1 BW dient een ontslag op staande voet aan strenge eisen te voldoen:

- het ontslag moet onverwijld zijn gegeven;

- er moet sprake zijn van een dringende reden;

- deze dringende reden moet onverwijld aan de werknemer worden medegedeeld.

Een onverwijlde mededeling houdt in dat een werkgever onmiddellijk het ontslag moet geven. Op het moment dat een werkgever kennisneemt van de dringende reden moet hij deze reden dusdanig dringend achten dat hij niet langer kan wachten en om die reden direct het ontslag geeft. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de onverwijldheid ruimer worden uitgelegd. In die situaties zou een werkgever bijvoorbeeld eerst een werknemer op non-actief kunnen stellen om nader onderzoek te verrichten.

Reden van ontslag

Bij het ontslag op staande voet dient de dringende reden onverwijld aan de werknemer te worden medegedeeld. Het dient voor de andere partij aldus direct duidelijk te zijn wat de dringende reden voor het ontslag is. Betreffende het vereiste van een dringende reden heeft te gelden dat een werkgever als gevolg van de daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer, de werkgever niet met een andere wijze dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wel een andere sanctie kan volstaan. Hierbij dienen alle omstandigheden van het geval in onderling verband in aanmerking te worden genomen.

Bent u op staande voet ontslagen? Heeft u vragen over het ontslag op staande voet of heeft u andere vragen met betrekking tot het thema ontslag, neem dan vrijblijvend contact op met de arbeidsrecht advocaten te Heerlen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer +31 45  560 22 00. U kunt ons ook bereiken via info@sijbenpartners.nl.