Ontslag

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst hebben beide partijen goede moed dat ze een rooskleurige toekomst tegen moet gaan. Mocht een werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst onverhoopt in de clinch komen met zijn werknemer, dan kan de werkgever overgaan tot ontslag.

Juridisch gezien kan ontslag plaatsvinden op een tweetal manieren, te weten door opzegging door één van de partijen of door een ontbinding door de rechter. Opzegging betreft een eenzijdige juridische rechtshandeling, waarbij de ene partij aan de andere te kennen geeft de tussen hen geldende overeenkomst te willen beëindigen. Als de werkgever wil overgaan tot opzegging, dan zijn hieraan tal van voorwaarden verbonden, die moeten voorkomen dat de werkgever willekeurig kan omspringen met de belangen van de werknemer. De redelijke gronden voor opzegging waar een werkgever gebruik van kan maken, zijn limitatief opgesomd in de wet. Afhankelijk van de rechtsgrond op basis waarvan wordt opgezegd, dient opzegging te geschieden door het UWV of door ontbinding bij de kantonrechter.  

Ontslag betreft een complex vraagstuk waarbij specialistische kennis doorslaggevend is. Onze specialisten hebben veel (proces)ervaring op dit gebied en kunnen u perfect van dienst zijn als u partij bent bij een ontslagkwestie.