Dagvaarding procedure

Procedure van de dagvaarding:

Deurwaarder voor de deur: het begin van de dagvaarding

De bel gaat en u loopt naar de voordeur. U ziet een meneer of dame met een dossier. Geen gewone postbode aldus. U doet de deur open en de meneer of dame stelt zich voor als deurwaarder. Hij of zij deelt u mede dat u gedagvaard wordt hetgeen betekent dat er een procedure bij de rechtbank volgt. De dagvaarding wordt vervolgens aan u in persoon betekend. Het kan ook zo zijn dat u niet thuis bent en u een dagvaarding in uw brievenbus ontvangt.

Wat betekent een dagvaardingsprocedure en hoe ziet zo’n procedure eruit?

Het is van belang dat u de dagvaarding aandachtig doorneemt zodat u zich goed kunt verweren. Er staan allerlei feiten en gegevens vermeld, zoals de gegevens van de eisende partij, de vordering van de eisende partij en het bewijs waarop de vordering is gebaseerd. De vordering kan bestaan uit een verplichting tot betaling van een geldsom maar kan ook een andere rechtshandeling zijn zoals het nakomen van een overeenkomst.

Een van de belangrijkste dingen die tijdens de procedure in de dagvaarding wordt vermeld, is de datum tegen welke u als gedaagde partij bent gedagvaard en op welke wijze u moet reageren. Een dagvaardingsprocedure kan namelijk bij de kantonrechter of bij de civiele rechter plaatsvinden. Het verschil wordt bepaald door de hoogte van de vordering en de aard van de zaak. Indien de vordering een waarde heeft hoger dan €25.000,00, dan dient u zich in beginsel te wenden tot de civiele rechter. U kunt de procedure dan niet zelf voeren, u dient zich dan te wenden tot een advocaat. Vorderingen met een beloop lager dan €25.000,00 worden aanhangig gemaakt bij de kantonrechter. U kunt dan wel in persoon procederen. We raden altijd aan om juridisch advies in te winnen door met een advocaat aan de slag te gaan. Zij hebben ervaring in dit soort situaties en kunnen voor u het verschil maken.

Uiterlijk op bovenvermelde datum dient u verweer te voeren. Dit gebeurt schriftelijk en dit schriftelijk stuk heet een “conclusie van antwoord”. Indien u zelf ook een vordering op de eisende partij heeft, dan kunt u een tegenvordering instellen. U kunt dit gelijktijdig doen met uw verweer. U hoeft dan zelf geen dagvaardingsprocedure op te starten. Beide vorderingen worden dan in dezelfde procedure behandeld.

De rechter kan vervolgens een mondelinge behandeling, oftewel een “comparitie”, inplannen. Indien door de gedaagde partij een tegenvordering is ingesteld, zal de eisende partij eerst de gelegenheid krijgen om hierop schriftelijk te reageren. Indien de rechter een comparitie niet nodig acht, dan zal de rechter de procedure schriftelijk laten voortlopen.

Op een comparitie wordt de dagvaardingsprocedure behandeld en kunnen de standpunten van beide partijen worden toegelicht. Een comparitie heeft doorgaans twee doelen: het verkrijgen van inlichtingen door de rechter en bezien of partijen nog tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Indien partijen tot een schikking komen, dan worden de gemaakte afspraken opgenomen in een proces-verbaal. Het proces-verbaal betreft dan een overeenkomst tussen partijen. Nu het proces-verbaal een executoriale titel betreft, kan te allen tijde nakoming worden gevorderd indien de afspraken onverhoopt niet worden nagekomen.

De rechter zal na afloop van de comparitie of na het uitwisselen van de schriftelijke stukken een vonnis wijzen. De dagvaardingsprocedure is dan geëindigd.

Bent u als eiser of gedaagde verzeild geraakt in een dagvaardingsprocedure of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande artikel over dagvaarding? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.