Opzeggen en bijbetalen

Opzeggen en bijbetalen

‘Bedankt voor je vertrouwen, tijd en energie. En mijn excuses voor het feit dat ik niet heb kunnen voldoen aan de verwachtingen die je had.’ Is hier sprake van een opzegging van de arbeidsovereenkomst?

In januari 2023 treedt een werkneemster bij Subway in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Nadat de werkneemster aansprakelijk wordt gesteld voor een verdwenen tas van een klant, meldt de werkneemster zich ziek en besluit ze haar dienstverband per direct op te zeggen. Ze beëindigt haar werkzaamheden op 9 juni 2023 en houdt geen rekening met de wettelijke opzegtermijn. Subway acht de werkneemster schadeplichtig als gevolg van de onregelmatige opzegging en start een juridische procedure.

Subway vindt dat de werkneemster een vergoeding wegens onregelmatige opzegging verschuldigd is ter hoogte van € 2.348,56 bruto. Aan haar verzoek legt Subway ten grondslag dat de werkneemster heeft opgezegd zonder daarbij de wettelijke opzegtermijn te handhaven. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werkneemster schriftelijk kan opzeggen met inachtneming van de wettelijke regels en opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt één maand en de opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand. Voor de werkneemster betekent dit dat er in dit geval pas rechtsgeldig kon worden opgezegd per 31 juli 2023.

Onregelmatige opzegging
Op grond van artikel 7:672 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is er bij een onrechtmatige opzegging een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst tot het moment waartegen rechtmatig zou kunnen worden opgezegd. Voor de werkneemster staat deze vergoeding gelijk aan het loon van 9 juni 2023 tot en met 31 juli 2023.

De kantonrechter dient te beoordelen of Subway gerechtigd is de vergoeding wegens onrechtmatige opzegging te verrekenen met het openstaande bedrag aan salaris en vakantiegeld. Uit de correspondentie tussen partijen kan worden afgeleid dat de werkneemster haar opzegging bevestigt en daar uitdrukkelijk aan toevoegt dat het ingediende ontslag per die dag definitief is. Naar oordeel van de kantonrechter is dit niet anders uit te leggen dan een opzegging met onmiddellijke ingang, immers zonder inachtneming van de opzegtermijn en dus onrechtmatig.

Het verweer van de werkneemster dat zij in haar ontslagmail niet geschreven heeft de opzegtermijn niet in acht te willen nemen, kan niet baten. Het is immers aan de werkneemster om de opzegtermijn te handhaven. De kantonrechter acht de vordering van Subway tot een gefixeerde schadevergoeding niet onrechtmatig of ongegrond.  De werkneemster handelt strijdig met de wettelijke opzegtermijn en dient de gefixeerde schadevergoeding te voldoen.

Heeft u vragen met betrekking tot de opzegging van de arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.