Wet normering topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) ziet op de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De doelstelling van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Hierbij kan worden gedacht aan onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties.

In het kader van WNT zijn beleidsregels vastgesteld die nadere uitleg geven over de normering van de bezoldiging. De wet- en regelgeving over de WNT is ingewikkeld en kan tot de nodige vragen leiden. Onze specialisten zijn u graag behulpzaam bij het beantwoorden van deze vragen.