Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever moet zorgdragen voor veilige werkomstandigheden van zijn werknemers. Een onveilige werkomgeving met een bedrijfsongeval of een beroepsziekte tot gevolg kan leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Hoever reikt deze zorgplicht van de werkgever?

In de wet staat dat een werkgever zorg dient te dragen voor deugdelijke ‘lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de arbeid wordt verricht’ en dat ‘zodanige maatregelen worden getroffen en aanwijzingen worden verstrekt om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden’. Voldoet de werkgever hier niet aan, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld door de werknemer voor de geleden schade.

De op de werkgever rustende zorgverplichting is erg ruim en niet beperkt tot het nemen van maatregelen tegen de hem bekende gevaren. Hij dient ook maatregelen te nemen tegen gevaren die hij had behoren te kennen.

Naast de zorgplicht voor ‘eigen’ werknemers kan een werkgever ook aansprakelijk worden gehouden voor arbeidsongevallen van personen met wie geen arbeidsovereenkomst is gesloten, maar die wel werkzaam voor hem zijn. Denk aan uitzendarbeid, uitlening, aanneming van werk of indien werkzaamheden worden verricht door stagiairs. De aansprakelijkheid van de werkgever in deze situaties is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Onder meer de aard van de werkzaamheden die moeten worden verricht en hetgeen partijen onderling hebben geregeld zijn daarbij van belang.

Heeft u vragen heeft over de zorgplicht, werkgeversaansprakelijkheid of bent u betrokken bij een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan kunt vrijblijvend  contact opnemen met onze advocaten of juristen. We helpen u graag. Dit kan via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45  560 22 00.