Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemer dat langdurig arbeidsongeschikt is terug te dringen. Snel en effectief handelen moet zorgen voor onder meer een daling van het aantal arbeidsongeschikten en een verkorting van de duur van elke arbeidsongeschiktheid.

De Wet verbetering poortwachter geeft concrete invulling aan de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de zieke werknemer. De verplichtingen zien onder meer op het melden van een ziektegeval binnen één week bij de arbodienst of bedrijfsarts, het opstellen van een probleemanalyse na zes weken ziekte, het redigeren van een Plan van Aanpak, het bijhouden van een re-integratiedossier en het in 42e week ziekmelden bij het UWV. Blijft een werknemer langdurig arbeidsongeschikt, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Is het niet mogelijk dat een werknemer terugkeert in zijn oude functie, dan moet de werkgever passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren, dan dient de werkgever passend werk te zoeken bij een andere werkgever.

Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer moeten werkgevers twee jaar lang minimaal 70% van het laatste loon doorbetalen. Blijkt dat een werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem worden verplicht om ook het derde jaar loon door te betalen.

Onze specialisten hebben ruime ervaring en kennis omtrent de toepassing van de Wet verbetering poortwachter. Heeft u vragen over de Wet verbetering poortwachter of wordt ten onrechte een loonsanctie opgelegd, neem dan contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.