Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg en is bedoeld om ouders te laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Sinds 2 augustus 2022 hebben allebei de ouders vanaf de geboorte van het kind voor maximaal 9 weken recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Van het UWV ontvangt de werknemer een uitkering die 70% van het loon bedraagt. Werkgevers kunnen er vervolgens voor kiezen dit bedrag aan te vullen tot 100%.

Duur van het ouderschapsverlof
In totaliteit hebben ouders recht op maximaal 26 keer de overeengekomen arbeid per week aan ouderschapsverlof. Een ouder die doorgaans 40 uur per week werkzaam is, heeft dan recht op 1.040 verlofuren. De eerste 9 weken van het ouderschapsverlof vallen onder de betaalde verlofuren en dienen te worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige verlofuren vallen onder het onbetaalde ouderschapsverlof en kunnen worden opgenomen totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. De hoeveelheid ouderschapsverlof geldt per kind en kan apart worden opgenomen. Ouders die in verwachting zijn van een tweeling hebben dan ook recht op het dubbele aantal verlofuren.

Verlofaanvraag
Minimaal 2 maanden voor de gewenste verlofdatum dient een verzoek tot ouderschapsverlof te worden ingediend bij de werkgever. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend en er moet worden vermeld hoeveel verlof de werknemer wenst op te nemen en hoe dit zal worden verspreid. Uiterlijk 4 weken voor de gewenste verlofdatum dient er een besluit te worden genomen door de werkgever. Voor werkgevers is het in beginsel niet mogelijk een verzoek tot ouderschapsverlof te weigeren. Werknemers dienen immers de mogelijkheid te krijgen het ouderschapsverlof te kunnen opnemen. Daarentegen kan een werkgever wel verzoeken het verlof anders in te delen. Enkel in geval er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang kan de wijze waarop het ouderschapsverlof wordt opgenomen door de werknemer worden gewijzigd. Er dient dan eerst met de werknemer te worden overlegd en de wijziging dient schriftelijk te worden gemotiveerd door de werkgever. 

Heeft u vragen omtrent het opnemen of goedkeuren van ouderschapsverlof, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045 – 5602200.