Bedrijfsongevallen

Wanneer een werknemer tijdens zijn werkzaamheden slachtoffer wordt van een ongeval, wordt dit ook wel een bedrijfsongeval genoemd. Bij de meeste bedrijfsongevallen kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de opgelopen schade.

De wet bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer ten gevolge van een bedrijfsongeval lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Uit de rechtspraak blijkt dat dat moeilijk is om aan te tonen voor een werkgever en hij daarom bijna altijd aansprakelijk kan worden gesteld voor bedrijfsongevallen.

Om aan de zorgplicht te voldoen, dient een werkgever alle maatregelen te treffen die ‘redelijkerwijs’ nodig en mogelijk zijn om te voorkomen dat werknemers schade lijden door een bedrijfsongeval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschaffing van veiligheidskleding, zoals handschoenen of anti-slipschoenen of het geven van instructies aan werknemers die zware objecten tillen. Verder dient de werkgever de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten, op een dusdanige wijze in te richten en te onderhouden dat de mogelijkheid dat zijn werknemer schade lijdt door een bedrijfsongeval zo klein mogelijk is.

De zorgplicht van de werkgever gaat erg ver. De werkgever is niet alleen aansprakelijk voor bedrijfsongevallen op de werkvloer, maar ook voor verkeersongevallen tijdens werktijd. Ook voor situaties buiten de directe werksfeer hebben werkgevers een zorgplicht voor werknemers wanneer de situatie in verband staat tot het werk. Dit heeft ten gevolge dat de werkgever dus ook tijdens bedrijfsuitjes de veiligheid van de werknemers dient te waarborgen. Ook voor thuiswerkplekken van werknemers dragen werkgevers een zorgplicht. Werkgevers zijn dus voor een groot deel aansprakelijk voor de werknemers, ook al is het bedrijfsongeval niet direct tijdens werktijd ontstaan.

Bent u slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval en wilt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen, of heeft u te maken met een werknemer die aanspraak maakt op schadevergoeding wegens een bedrijfsongeval? Neem dan contact op met Sijben en Partners Advocaten uit Heerlen. De arbeidsrecht advocaten van Sijben & Partners hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen in het geval van aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval en kunnen zowel werkgevers als werknemers in dit proces bijstaan. Neem gerust contact met ons op via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45  560 22 00.