Arbeidsongeschiktheid: ziekte en re-integratie

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid door ziekte en vindt re-integratie plaats?

Van arbeidsongeschiktheid is sprake als de bedongen arbeid niet volledig kan worden verricht door ziekte. Als een werknemer ziek is, hoeft er niet per definitie sprake te zijn van arbeidsongeschiktheid. De ziekte kan dusdanig zijn dat dit geen invloed heeft op de te verrichten werkzaamheden.

Mocht sprake zijn van arbeidsongeschiktheid door ziekte, dan hebben werknemer en werkgever verschillende rechten en plichten. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door ziekte, zal de werkgever in beginsel maximaal twee jaar minimaal 70% van het loon van de werknemer moeten doorbetalen. In de arbeidsovereenkomst of bij collectieve arbeidsovereenkomst kan zijn overeengekomen dat een werkgever een werknemer bij ziekte meer betaalt dan de minimale 70%.

Werkgever en werknemer zijn gedurende de arbeidsongeschiktheid verplicht om inspanningen te verrichten ten behoeve van de re-integratie. Bij ziekte van een werknemer moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld die de arbeidsongeschiktheid kan vaststellen. Ook dient een plan van aanpak te worden opgesteld en uitgevoerd. In beginsel is het doel van re-integratie dat een werknemer terugkeert in zijn eigen functie dan wel andere – al dan niet aangepaste – werkzaamheden verricht binnen het bedrijf van de werkgever. Dit is echter niet altijd mogelijk. In dat geval moet het zogenaamde “tweede spoor” worden ingezet en wordt gekeken naar werk buiten het bedrijf van de werkgever.

Blijkt dat een werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht ten behoeve van de re-integratie, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Een loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt om maximaal nog één jaar het loon van de werknemer – tijdens ziekte – door te betalen. Van een werknemer die zich op zijn beurt onvoldoende inspant gedurende de re-integratie kan het loon worden opgeschort.

Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid door ziekte, geldt tijdens de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid een opzegverbod. Dit houdt in dat een werkgever een werknemer tijdens ziekte niet kan ontslaan via het UWV. In sommige gevallen kan ontslag wel plaatsvinden via de kantonrechter.

Arbeidsongeschiktheid door ziekte en re-integratie betreffen ingewikkelde vraagstukken. Omgaan met een zieke werknemer is niet altijd even gemakkelijk. Het is van groot belang om adequaat te handelen. Mocht onverhoopt een loonsanctie worden opgelegd dan houdt dit niet in dat u zich hierbij moet neerleggen. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend en ook kan soms een re-integratiebedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de opgelegde loonsanctie.

Heeft u behoefte aan juridisch advies over arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, re-integratie of loonsancties? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.