Wet op de ondernemingsraden

Wet op de ondernemingsraden?

De Wet op de ondernemingsraden verplicht bedrijven en organisaties met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad in te stellen. Bij minder dan 50 werknemers volstaat volgens de Wet op de ondernemingsraden een personeelsvertegenwoordiging. Wanneer een bedrijf of organisatie een ondernemingsraad heeft, is de Wet op de ondernemingsraden van toepassing. De Wet op de ondernemingsraad is gericht op de medezeggenschap binnen bedrijven en organisaties en biedt een wettelijke kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen.

De Wet op de ondernemingsraden regelt onder andere de samenstelling, de totstandkoming van ondernemingsraden. Voorts kent zij regels met betrekking tot verkiezingen en bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Advies- en instemmingsrecht

Het advies- en instemmingsrecht zijn de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad. Het adviesrecht is neergelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. In artikel 25 staat dat de ondernemingsraad door de ondernemer in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over elk door de ondernemer voorgenomen besluit met betrekking tot onder andere de overdracht van de zeggenschap over de onderneming of het vestigen, overnemen of afstoten van de zeggenschap. Verder mag de ondernemingsraad advies uitbrengen over de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan.

Het instemmingsrecht is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden. Volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden behoeft de onderneming de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van onder andere regelingen op grond van een pensioenovereenkomst of een arbeids- en rusttijdenregeling. Verder heeft de ondernemer volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden toestemming nodig voor besluiten met betrekking tot vakantieregelingen of regelingen op het gebied van aanstelling-, ontslag- of bevorderingsbeleid.

Dient u als ondernemer op grond van de Wet op de ondernemingsraden een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op te zetten binnen uw bedrijf of organisatie? Heeft u vragen over de rechten en plichten van een ondernemingsraad? Of heeft u andere vragen betreft het rechtsgebied ondernemingsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.