Re-integratieverplichtingen buiten reguliere werktijd?

Re-integratieverplichtingen buiten reguliere werktijd?

Onlangs besloot een werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werkneemster stop te zetten wegens het weigeren van afspraken buiten werktijd. Werkgever was van mening dat werkneemster haar re-integratieverplichtingen schond en dat er geen andere mogelijkheid was. Of deze loonstop terecht is, leest u hier.

Een schoonmaakmedewerkster, die sinds 2018 in dienst was, raakte in februari 2022 arbeidsongeschikt. Naar het oordeel van de bedrijfsarts waren er voor werkneemster nog geen reële arbeidsmogelijkheden. Wel adviseerde de bedrijfsarts tot het inplannen van wekelijks terugkerende koffiemomenten.  Werkneemster zou zo betrokken blijven en daarbij diende dit te zorgen voor een positief gevoel. Op aanraden van de bedrijfsarts werden de wekelijkse koffiemomenten tussen werkgever en  werkneemster ingepland.

Nadat de koffiemomenten op steeds latere momenten op de dag werden ingepland, ontstond er een discussie tussen partijen. Werkneemster was van mening dat de koffiemomenten in het kader van het re-integratietraject binnen de reguliere werktijden moesten worden ingepland. Werkgever gaf aan dat dit niet mogelijk was. Omdat hij zelf de diensten van de zieke werkneemster moest overnemen, konden de koffiemomenten niet eerder worden gepland dan om 18.30 uur. Daarbij liet werkgever weten dat indien werkneemster niet akkoord ging met het voorstel hij genoodzaakt was het salaris van  werkneemster stop te zetten. Toen werkneemster weigerde het voorgestelde tijdstip te accepteren, heeft werkgever het salaris van werkneemster over de maand december onbetaald gelaten.  Werkneemster kon zich hier niet mee verenigen; zij stapte naar de kantonrechter en vorderde betaling van het achterstallige loon.

Het gaat in deze zaak om de vraag of werkneemster in redelijkheid het koffiemoment, dat om 18.30 uur stond gepland, mocht weigeren. Door de kantonrechter wordt deze vraag bevestigend beantwoord.

Oordeel
Allereerst acht de kantonrechter het redelijk dat voor het inplannen van koffiemomenten aansluiting wordt gezocht bij de reguliere werktijden van werkneemster. Het inplannen van koffiemomenten in het kader van de re-integratieverplichtingen dient immers in onderling overleg plaats te vinden. Omdat  werkneemster het jaar voorafgaande aan haar ziekte slechts overdag werkzaam was, acht de kantonrechter het redelijk dat de koffiemomenten worden gehouden gedurende de reguliere werktijden van werkneemster. Bovendien vindt de kantonrechter het niet onaannemelijk dat werkneemster in verband met haar ziekte te moe is om te reizen in de avonden. Daarbij heeft werkgever naar oordeel van de kantonrechter onvoldoende laten blijken dat er echt geen andere mogelijkheid bestond dan het tijdstip van 18.30 uur. Zo is bijvoorbeeld niet voldoende onderbouwd waarom het fysieke koffiemoment niet kon worden vervangen door een digitale afspraak, terwijl werkneemster hiertoe wel een voorstel heeft gedaan.

Onder de gegeven omstandigheden mocht werkneemster in redelijkheid weigeren de koffiemomenten na werktijd in te plannen. De kantonrechter oordeelt dan ook dat werkgever onterecht is overgegaan tot het stopzetten van het loon. De re-integratieverplichtingen worden niet geschonden en het achterstallige salaris dient aan werkneemster te worden betaald.

Heeft u vragen met betrekking tot de loonstop of arbeidsongeschiktheid neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten via 045 560 2200 dan wel via info@sijbenpartners.nl