Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is mogelijk. Ten tijde van ziekte geldt weliswaar een opzegverbod, maar dit opzegverbod kan worden gepasseerd. In onderhavige kwestie heeft de kantonrechter geoordeeld dat het disfunctioneren van de werknemer geen verband houdt met zijn ziekte en de arbeidsovereenkomst om die reden kan worden ontbonden.

Uit de wet volgt dat een arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid kan worden ontbonden als (I) het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen verband houdt met omstandigheden waarop de opzegverboden betrekking hebben of (II) als er omstandigheden van dien aard zijn op grond waarvan de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

In een uitspraak van de kantonrechter in Bergen op Zoom werd het functioneren van een werknemer in 2018 en 2019 door de werkgever als ‘matig’ beoordeeld. Als gevolg daarvan heeft de werkgever concrete aandachtspunten met de werknemer besproken, heeft een coachingstraject plaatsgevonden en heeft de werknemer in 2019 deelgenomen aan een verbetertraject.

Ondanks de handvatten die de werkgever heeft aangeboden werd het functioneren van de werknemer in 2020 als ‘onvoldoende’ beoordeeld. De werknemer meldde zich vervolgens op 18 november 2020 ziek. Enkele dagen later hervatte hij zijn werkzaamheden, maar op 27 november 2020 was de werknemer wederom ziek.

De werkgever heeft vervolgens een verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te beëindigen. De grondslag van dit verzoek was gelegen in disfunctioneren aan de zijde van de werknemer. In de optiek van de werkgever voldeed de werknemer niet aan zijn functie-eisen. De handvatten die de werkgever had aangeboden, hebben ook niet tot verandering geleid.

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat hier sprake is van disfunctioneren. De werknemer is tijdig in kennis gesteld van zijn ongeschiktheid en de werknemer is voldoende in de gelegenheid gesteld om zijn functioneren te verbeteren.

Ten aanzien van het opzegverbod tijdens arbeidsongeschikt overweegt de kantonrechter dat dit opzegverbod de ontbinding niet in de weg staat. Het disfunctioneren houdt geen verband met de ziekte van de werknemer. Daarbij was al vóór de ziekmelding sprake van een voldragen ontslaggrond. Het opzegverbod wordt aldus gepasseerd.

Heeft u vragen over ontslag tijdens ziekte neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via 045 560 2200 dan wel info@sijbenpartners.nl