Ontslag Pascal Jansen

Ontslag Pascal Jansen

“AZ neemt per direct afscheid van trainer Pascal Jansen”, aldus de NOS.

Is het contract nu ook direct beëindigd of niet? Een juridische beschouwing.

Pascal Jansen is in de zomer van 2018 in dienst getreden bij AZ en begin 2023 is zijn contract nog verlengd tot medio 2025. Op 17 januari 2024 heeft AZ het besluit genomen om per direct afscheid te nemen van Jansen.

Dat de arbeidsovereenkomst van Jansen per 17 januari 2024 daadwerkelijk is beëindigd, is niet waarschijnlijk.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan door een werkgever slechts eenzijdig worden beëindigd als partijen in de arbeidsovereenkomst een rechtsgeldig tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen. Dit behoudens uitzonderingen, zoals een ontslag op staande voet.

Als AZ gebruik heeft willen maken van een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst, dan zijn er twee mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te beëindigen. AZ zou zich kunnen hebben gewend tot de Arbitragecommissie van de KNVB of Jansen heeft ingestemd met de opzegging.

In mijn visie kan worden uitgesloten dat AZ een procedure bij de Arbitragecommissie van de KNVB is gestart om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een dergelijke procedure zal immers niet binnen één dag zijn afgerond.

Bovendien is het nog maar de vraag of überhaupt een redelijke grond zou bestaan om de arbeidsovereenkomst van Jansen via die weg te beëindigen. Sec een neergaande lijn in de prestaties zal hiervoor in principe onvoldoende zijn.

In het geval Jansen heeft ingestemd met de opzegging, dan zal hij dat schriftelijk aan AZ kenbaar hebben gemaakt. Een reden om in te stemmen met de opzegging zou kunnen zijn gelegen in de betaling van een contractuele vergoeding (afkoopsom) die partijen zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. In die situatie zou AZ aldus een eerder vastgestelde afkoopsom aan Jansen moeten betalen.

Is de arbeidsovereenkomst van Jansen dan beëindigd per 17 januari 2024 als hij heeft ingestemd met de opzegging? Dat kan, maar ik acht dat niet aannemelijk. Juridisch gezien zal een opzegtermijn in acht moeten worden genomen. Dit houdt, kort gezegd, in dat het contract niet per direct kan worden beëindigd.

Noemenswaardig is dat als Jansen heeft ingestemd met de opzegging, hij die instemming binnen – in ieder geval - veertien dagen schriftelijk kan herroepen. In dat geval wordt de opzegging geacht nooit te hebben plaatsgevonden en duurt de arbeidsovereenkomst weer voort.

Een andere mogelijkheid om het contract te beëindigen in deze situatie, ongeacht of partijen een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen, is dat AZ en Jansen een vaststellingsovereenkomst overeenkomen.

Juridisch gezien wordt de arbeidsovereenkomst dan niet eenzijdig opgezegd door AZ, maar nemen partijen ‘met wederzijds goedvinden’ afscheid van elkaar. In een vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over onder meer de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding.

Over de voorwaarden in een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen onderhandelen. Jansen zou bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding kunnen verlangen dan partijen vooraf in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Uit de praktijk volgt dat dergelijke onderhandelingen in de regel langer dan één dag duren. Voortbordurend hierop zal naar mijn inschatting de arbeidsovereenkomst op 17 januari 2024 juridisch gezien nog niet zijn beëindigd via een vaststellingsovereenkomst.

Verkondigen de nieuwskanalen aldus dat een voetbalclub een trainer per direct op straat heeft gezet, dan is de kans klein dat het dienstverband in alle gevallen ook daadwerkelijk al beëindigd is. Het ligt eerder voor de hand dat de club het salaris van de ‘ontslagen’ trainer nog moet doorbetalen en dat de arbeidsovereenkomst feitelijk op een later moment eindigt.