Ontslag na bruiloft

Ontslag na bruiloft

Een werkneemster wenst verlof op te nemen voor het bijwonen van een bruiloft van een familielid. Wanneer de werkneemster verneemt dat haar verlofaanvraag wordt afgewezen, kondigt ze aan dat ze zich diezelfde dag nog zal ziekmelden. Een ontslagprocedure volgt.

Een arbeidsongeschikte werkneemster die werkzaam is bij Transavia dient vlak voordat ze haar werkzaamheden vanaf juli 2023 weer zal hervatten een verzoek in voor het opnemen van een verlofdag op 13 juli 2023 voor het bijwonen van de bruiloft van haar oom. Omdat de planning van Transavia het niet toelaat, wordt het verzoek van de werkneemster op 12 juli 2023 afgewezen. De werkneemster verzoekt vervolgens tot het opnemen van een snipperdag, maar ook die aanvraag wordt afgewezen. Als laatste poging contacteert de werkneemster haar leidinggevende met de vraag of zij iets voor haar kan betekenen. In de ochtend van 13 juli 2023 geeft de leidinggevende aan dat het helaas niet mogelijk is om verlof op te nemen. Als reactie hierop kondigt de werkneemster aan dat ze zich diezelfde dag nog zal ziekmelden. Hoewel de leidinggevende vermeldt dat een onterechte ziekmelding consequenties heeft, meldt de werkneemster zich na afloop van het telefoongesprek ziek.  

Nadat de werkneemster de onterechte ziekmelding in een gesprek erkent, geeft Transavia aan niet meer met de werkneemster verder te willen gaan. Wanneer de werkneemster zich een week na het gesprek weer ziekmeldt, verzoekt Transavia op grond van verwijtbaar handelen zijdens de werkneemster tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Ontbindingsverzoek
Aan haar verzoek legt Transavia ten grondslag dat de werkneemster Transavia voorliegt door zich valselijk ziek te melden nadat haar verlofaanvragen worden afgekeurd. Volgens Transavia neemt de werkneemster een weloverwogen risico en confronteert Transavia met haar onterechte ziekmelding. Daarbij handelt de werkneemster niet zoals van een goed werkneemster mag worden verwacht en schaadt ze het vertrouwen van Transavia.

Verweer
De werkneemster stelt dat het opzegverbod tijdens ziekte in de weg van de ontbinding ligt. Tevens geeft de werkneemster aan dat ze het nieuws van de afgewezen verlofaanvraag voor de bruiloft van haar oom, gelet op haar geestelijke gesteldheid, niet kon verwerken. De werkneemster stelt dat ze weliswaar niet correct handelt door de onterechte ziekmelding, maar dat niet gezegd kan worden dat zij zo verwijtbaar heeft gehandeld dat er een reden is om haar dienstverband te beëindigen.

Opzegverbod
Door de kantonrechter wordt vastgesteld dat er sprake is van een opzegverbod omdat de werkneemster arbeidsongeschikt is. Echter, artikel 7:671b lid 6 onderdeel a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft de kantonrechter kan afwijken van het opzegverbod tijdens ziekte en het verzoek tot ontbinding toch kan inwilligen. De kantonrechter is van mening dat omstandigheden waarop de ontbinding wordt gebaseerd zich volledig abstraheert van de arbeidsongeschiktheid van werkneemster. Het opzegverbod wordt hier aldus gepasseerd.

Wat vindt de kantonrechter?
Nu het opzegverbod tijdens ziekte niet aan de ontbinding in de weg staat, dient het verzoek tot ontbinding verder inhoudelijk te worden beoordeeld. De kantonrechter is van oordeel dat een ontbinding op de e-grond gerechtvaardigd is. Omdat de werkneemster zich valselijk heeft ziek gemeld, ondanks de waarschuwing over de mogelijke consequenties, acht de kantonrechter het voldoende bewezen dat de werkneemster een weloverwogen keuze heeft gemaakt. Met de onrechtmatige ziekmelding neemt de werkneemster het risico dat de vluchten niet volgens planning kunnen worden uitgevoerd. De kantonrechter acht het een feit van algemene bekendheid dat dit aanzienlijke financiële en reputatie schade voor Transavia als gevolg kan hebben en is dan ook van oordeel dat de werkneemster daarmee verwijtbaar handelt. De arbeidsovereenkomst tussen Transavie en de werkneemster wordt ontbonden en daarbij wordt de werkneemster veroordeeld in de proceskosten.

Heeft u vragen over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst of wilt u meer weten omtrent het opzegverbod tijdens ziekte? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.