Onrechtmatig afbreken onderhandelingen arbeidsovereenkomst?

Onrechtmatig afbreken onderhandelingen arbeidsovereenkomst?

In deze kwestie gaat het om de vraag of er door aanbod en aanvaarding een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is. De sollicitant, die solliciteerde voor een vacature Docent Rekenen, is van mening dat dit wel het geval is en dat de onderhandelingen niet zonder meer kunnen worden afgebroken. De beoogde werkgever denkt daar echter anders over. Wie heeft er gelijk?

Na afloop van het sollicitatiegesprek wordt de sollicitant per e-mail de vraag gesteld of hij akkoord gaat met de besproken arbeidsvoorwaarden. De sollicitant antwoordt dat hij akkoord gaat met het voorstel. Nog geen week later ontvangt de sollicitant een nieuwe e-mail waarin wordt vermeld dat de onderwijsinstelling heeft opgemerkt dat de sollicitant eerder werkzaam is geweest bij een rechtsvoorganger van de organisatie en dat partijen voorheen uit elkaar zijn gegaan met een vaststellingsovereenkomst. Omdat een verdere samenwerking toentertijd werd uitgesloten, besluit de werkgever het gedane aanbod in te trekken. De sollicitant is van mening dat er door zijn aanvaarding van het aanbod een arbeidsovereenkomst is ontstaan en dat de onderhandelingen nu onrechtmatig worden afgebroken. De werkgever denkt daarentegen dat er nog géén sprake is van een arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk dient de situatie te worden beoordeeld door de kantonrechter.  

Totstandkoming arbeidsovereenkomst
Voor het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst gelden geen andere regels dan voor een overeenkomst in het algemeen. Op grond van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek komt een overeenkomst tot stand door middel van aanbod en aanvaarding daarvan. Aan de hand van verklaringen en gedragingen van partijen wordt bepaald of en met welke inhoud een overeenkomst daadwerkelijk tot stand gekomen is.

Is er een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen?
De kantonrechter is van oordeel dat de sollicitant uit het e-mailbericht niet zonder meer kon afleiden dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand zou komen bij akkoord. Er wordt weliswaar een aanbod gedaan voor de functie tot rekendocent, het salaris en de duur van de arbeidsovereenkomst, maar daaruit mag de sollicitant volgens de kantonrechter niet afleiden dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat bij akkoord. Bovendien wordt bij het aanbod het voorbehoud gemaakt van het verkrijgen van een VOG en bevat de e-mail geen schriftelijk ondertekende arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter dient de inhoud van deze e-mail te worden opgevat als een indicatie van de arbeidsvoorwaarden en is er van een arbeidsovereenkomst tussen partijen nog geen sprake.

Afgebroken onderhandelingen
Daarbij stelt de sollicitant subsidiair dat hij recht heeft op een schadevergoeding voor de gederfde inkomsten wegens het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen. Als maatstaf voor de beoordeling van schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen geldt dat ieder der partijen vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval en de gerechtvaardigde belangen van de afbrekende partij.

Zijn de onderhandelingen onrechtmatig afgebroken?
De kantonrechter neemt hierbij in aanmerking dat de sollicitant weliswaar een cv heeft overgelegd waaruit bleek dat hij werkzaam is geweest voor de voormalige organisatie, echter heeft de sollicitant hier in het sollicitatiegesprek verder geen melding van gemaakt. Het enkele feit dat hier tijdens het gesprek geen vragen over zijn gesteld, maakt naar het oordeel van de kantonrechter niet dat de sollicitant er gerechtvaardigd op kon vertrouwen dat deze wijze van beëindiging en de gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan, geen belemmeringen vormde voor het aangaan van het huidige dienstverband. Door hierover te zwijgen heeft de sollicitant het risico genomen dat deze gegevens op een later moment in de procedure alsnog aan het licht zouden komen.

Naar oordeel van de kantonrechter mocht de sollicitant er nog niet vanuit gaan dat de zaak “rond” was. Op basis van de informatie uit het voormalige dienstverband stond het de werkgever vrij de onderhandelingen af te breken. Ondanks dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is, heeft de werkgever de onderhandelingen niet op onaanvaardbare wijze afgebroken en heeft de sollicitant geen recht op een vergoeding voor de gederfde inkomensschade.  

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 560 2200.