Kindsdeel erfenis opeisen of veilig stellen?

Kindsdeel erfenis opeisen of veilig stellen?

In het geval de eerste ouder van de kinderen overlijdt, hebben kinderen in beginsel een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Ze kunnen dus in principe geen betaling afdwingen, tenzij zich een van de situaties voordoet, zoals beschreven in artikel 4:13 BW. Dit betekent concreet dat de kinderen na het overlijden van de eerste ouder in beginsel een niet-opeisbare vordering hebben, en dus geen betaling daarvan kunnen vorderen.

De gedachte achter de niet-opeisbare vorderingen is dat de langstlevende ouder ongestoord voort moet kunnen leven. De langstlevende ouder mag over het volledige vermogen beschikken en mag dus ook hierop interen. Er hoeft door de langstlevende ouder bij het doen van uitgaven geen rekening gehouden te worden met de vorderingen van de kinderen.

In de praktijk levert dit met enige regelmaat problemen op, aangezien de langstlevende ouder het vermogen volledig kan opmaken. Wanneer dit gebeurt, staan de kinderen uiteindelijk met lege handen. Als de nalatenschap van de langstlevende ouder leeg is, dan is er ook geen geld om de schuldeisers te kunnen betalen. Tot de schuldeisers behoren tevens de kinderen die een vordering hebben op de langstlevende ouder ter zake het vooroverlijden van de eerste ouder.  Kinderen hebben er daarom vaak belang bij om hun vordering veilig te stellen.

Er zijn gevallen waarin kinderen hun vordering toch al eerder kunnen opeisen. Wanneer er een testament is, zal er altijd nagekeken moeten worden of in het testament is afgeweken van de hoofdregel. Het kan zijn dat in het testament bepaald is dat de vorderingen na een bepaalde periode of in een bepaalde situatie opeisbaar zijn. Uiteraard kan ook bepaald zijn dat de vorderingen moeten worden voldaan. Verder is het erfdeel opeisbaar wanneer de WSNP wordt uitgesproken of wanneer de langstlevende ouder in staat van faillissement verkeert. Dat staat in het hiervoor genoemde artikel 4:13 BW.

In sommige gevallen kan het voor de kinderen toch mogelijk zijn om hun vordering veilig te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door het laten leggen van een (conservatoir) beslag of door middel van een onderbewindstelling van (een deel van) het vermogen van de langstlevende ouder. Veelal dient sprake te zijn van verkwisting van vermogen door de langstlevende ouder. Het kind loopt dan namelijk het risico dat het door het uitgavenpatroon van de langstlevende ouder benadeeld wordt omdat het kindsdeel uiteindelijk niet meer uit te keren valt. Het is daarom aan te raden tijdig juridische hulp in te schakelen.

Als u het gevoel heeft dat het handelen van de langstlevende ouder financiële schade voor u meebrengt of met zich mee dreigt te brengen, zijn er nog andere maatregelen denkbaar. Wanneer u meer over wilt weten over de mogelijkheden die u heeft om uw kindsdeel mogelijk eerder op te eisen, of welke maatregelen u kunt nemen om uw kindsdeel veilig te stellen, dan kunt u daarover contact opnemen met een specialist erfrecht van ons kantoor via telefoonnummer: 045-5602200 of via het e-mailadres: info@sijbenpartners.nl. Er kan dan samen met u worden bekeken welke mogelijkheden u heeft.