Grensoverschrijdend gedrag tijdens personeelsuitje

Grensoverschrijdend gedrag tijdens personeelsuitje

Wat een gezellig personeelsuitje op Terschelling had moeten zijn, resulteerde in een schorsing wegens ongewenst gedrag. Gedurende de dag werden door werknemer meerdere opmerkingen gemaakt waardoor collega’s in de veronderstelling waren dat hij in het bezit was van drugs. Werknemer dacht grappig te zijn en liet het overkomen alsof hij zijn collega’s wilde voorzien van drugs en andere verdovende middelen. Na een aantal klachten van collega’s wordt werknemer geschorst wegens het vertonen van ongepast en grensoverschrijdend gedrag.

In deze zaak wordt een werknemer geschorst wegens het vertonen van respectloos en grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het personeelsuitje zou werknemer opmerkingen hebben gemaakt waaruit collega’s afleidden dat hij drugs bij zich droeg en deze aan hen wilde aanbieden. In een later gesprek werden de opmerkingen door werknemer bevestigd. Volgens hem waren het gewoon wat grappen en was hij niet in het bezit van drugs. Werkgever kon hier echter niet om lachen en tolereerde het voorval niet.

In een opvolgend gesprek wordt werknemer de optie geboden de eer aan zichzelf te houden door mee te werken aan de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Daarbij wordt vermeld dat er een officieel onderzoek zal worden gestart indien werknemer besluit niet mee te werken. Gedurende het onderzoek zal werknemer worden vrijgesteld van werkzaamheden en wordt hij geacht niet op locatie te verschijnen. Werknemer is echter niet bereid zijn medewerking te verlenen en wordt geschorst.

Volgens werknemer is er voorafgaande aan de aan hem opgelegde schorsing geen zorgvuldig onderzoek naar alle feiten en omstandigheden verricht. Om deze reden verzoekt hij tot wedertewerkstelling bij de kantonrechter.  Werknemer is van mening dat er geen zwaarwegend belang is voor de schorsing. Hij stelt dat er geen sprake is van een moedwillig en welbewust grensoverschrijdend handelen dat in strijd zou zijn met de gedragscodes van het bedrijf. Bovendien is hij van mening dat er minder ingrijpende maatregelen voorhanden waren. Tot slot stelt hij dat de   schorsende maatregel zou leiden tot onredelijke reputatie- en loopbaanschade.

Oordeel kantonrechter
In deze uitspraak dient de kantonrechter te beoordelen of het belang van werknemer om weer te worden toegelaten tot de werkzaamheden zwaarder weegt dan het belang van werkgever om de werknemer te weigeren. Om tot een redelijk oordeel van een dergelijke belangafweging te komen dient te worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval.

Allereerst is de doorbetaling van het salaris een zwaarwegende factor. Omdat werkgever gedurende de periode van schorsing het salaris van werknemer doorbetaalt, leidt werknemer geen financieel nadeel. Ten tweede zijn de verklaringen van vier collega’s van belang. Op grond van deze verklaringen acht de kantonrechter het aannemelijk dat werknemer zich grensoverschrijdend en respectloos heeft gedragen ten tijde van het personeelsuitje.

Het bedrijf dient te waken voor de belangen van de overige werknemers. Eén van de verklarende collega’s heeft aangegeven afstand te houden van de betreffende werknemer. Ze wil niets te maken hebben met het grensoverschrijdende voorval en volgens werkgever heeft het voorval dan ook een grote impact op de overige werknemers.

Naar mening van de kantonrechter is het besluit tot schorsing een redelijke maatregel. Werknemer heeft niet concreet onderbouwd welke vorm van schade hij ondervindt en heeft geen overkoepelend belang bij de wedertewerkstelling. Het belang van werknemer weegt hier niet op tegen de belangen van zijn collega’s en werkgever. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever zorgvuldig heeft gehandeld door het gesprek aan te gaan met werknemer. Bovendien kreeg werknemer diverse mogelijkheden om te reageren. De vordering van werknemer wordt afgewezen en de schorsing blijft in stand.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00