Geen VOG? Gemiste kans...

Geen VOG? Gemiste kans...

Gedurende een periode van acht weken wordt een nieuwe werknemer de mogelijkheid geboden om werkgeefster te voorzien van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wanneer werkgeefster na de gestelde termijn nog geen verklaring heeft ontvangen, deelt zij de werknemer mede dat het dienstverband van rechtswege is geëindigd. De werknemer verzoekt vervolgens tot vernietiging van het ontslag bij de kantonrechter. Zal een beroep op de ontbindende voorwaarde uit de arbeidsovereenkomst slagen?

In de arbeidsovereenkomst tussen partijen werd een ontbindende voorwaarde opgenomen inhoudende dat de werknemer binnen acht weken na indiensttreding een VOG zou overleggen. Op 6 september 2021 treedt de werknemer in dienst in de functie van Warehouse medewerker. Voorafgaande aan het dienstverband werd de werknemer een link toegezonden voor de aanvraag van de VOG. Omdat de werknemer de aanvraag was vergeten, verzocht hij zes weken daarna tot het toezenden van een nieuwe link. Eind september is de werknemer arbeidsongeschikt geraakt. Op 21 oktober 2021 geeft de werknemer aan dat hij wegens een storing bij het bedrijf geen VOG heeft kunnen aanvragen. Uiteindelijk deelt werkgeefster de werknemer op 2 november 2021 mede dat de ontbindende voorwaarde uit de arbeidsovereenkomst wordt ingeroepen omdat er binnen de gestelde termijn geen VOG is ingediend. Als gevolg hiervan is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd. De werknemer is het daar echter niet mee eens en verzoekt de kantonrechter tot vernietiging van het gegeven ontslag.

Aan zijn verzoek legt de werknemer ten grondslag dat er ten onrechte een beroep wordt gedaan op de ontbindende voorwaarde uit de arbeidsovereenkomst en dat er strijdig wordt gehandeld met het stelsel van het ontslagrecht. De werknemer stelt dat er sprake is van overmacht doordat de VOG wegens een storing niet kon worden aangevraagd. Hij stelt zich op het standpunt dat er door werkgeefster wordt gemeten met twee maten en dat er slechts gebruik wordt gemaakt van de bepaling omdat de werknemer arbeidsongeschikt raakte. Volgens de werknemer wordt er niet voldaan aan de voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag en dient het gegeven ontslag te worden vernietigd. Werkgeefster stelt daarentegen dat er geen juridische grond bestaat voor het verzoek van de werknemer omdat de arbeidsovereenkomst door een terecht beroep op de ontbindende voorwaarde ten einde is gekomen.

Ontbindende voorwaarden
Door middel van ontbindende voorwaarden kan een arbeidsovereenkomst, die reeds in werking getreden is, met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Als vereiste daarvoor geldt dat er sprake dient te zijn van een toekomstige onzekerheid. Uit de rechtspraak volgen nog een aantal algemene regels voor het opnemen van ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Zo mag de overeengekomen voorwaarde niet strijdig zijn met het ontslagrecht en dient de betreffende voorwaarde schriftelijk te zijn overeengekomen. Daarbij mag het intreden van de voorwaarde niet afhankelijk zijn van een subjectief oordeel. Het dient voor beide partijen helder te zijn wanneer de overeengekomen voorwaarde in werking treedt. Het intreden van de ontbindende voorwaarde dient er in feite voor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden.

De beoordeling
Allereerst overweegt de kantonrechter dat de werknemer voldoende mogelijkheden heeft gehad om de VOG aan te vragen voordat de storing zich voordeed. Na ontvangst van de tweede link heeft de werknemer namelijk nog ruim een maand de tijd gehad voor het indienen van de aanvraag voordat de storing ontstond. Voor het uiteindelijke oordeel was echter van belang in hoeverre de noodzaak van het verkrijgen van een VOG kon worden onderbouwd. Door werkgeefster is toegelicht dat zij zich jegens haar verzekeraars, opdrachtgevers en de Douane ertoe verplicht heeft haar personeel te screenen en hen te laten beschikken over een geldige VOG. Het opnemen van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de noodzakelijkheid van een VOG is in dit geval niet in strijd met het ontslagrecht, enige wettelijke bepaling of een opzegverbod. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd en wijst het verzoek van de werknemer af.

Heeft u vragen omtrent ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst of wilt u meer weten over het verstrekken van een VOG? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar 045 – 560 2200.