Frauderen met vakantie-uren?

Frauderen met vakantie-uren?

Een werknemer die opzettelijk reeds genoten vakantie-uren niet heeft geregistreerd in het verlofsysteem verzoekt vervolgens tot uitbetaling van diezelfde vakantie-uren. Is hier sprake van ernstige verwijtbaarheid zijdens de werknemer?

Een werknemer is sinds 2020 voor 24 uur per week werkzaam bij een woningbouwcorporatie. In de uitoefening van zijn functie als Concern Controler is de werknemer verantwoordelijk voor het toezicht op fraude en het adviseren van het bestuur. Tijdens de inwerkperiode werd het contract van de werknemer tijdelijk verhoogd naar 32 uur per week. Per 1 april 2021 is het aantal uren van de werknemer weer teruggebracht naar 24 uur per week. Omdat de werknemer ook na de tijdelijke uitbreiding van de uren geregeld overuren maakte, verzocht hij tot compensatie van de gemaakte overuren bij zijn werkgever. De woningbouwcorporatie wees het verzoek af en verwees naar de toepasselijke cao. In de cao Woondiensten wordt namelijk beschreven dat werknemers met een dergelijk functieprofiel niet in aanmerking komen voor het compenseren van overwerk.

Vakantie-uren
In november 2022 werd aan de medewerkers van de woningbouwcorporatie de vraag gesteld of zij hun bovenwettelijke vakantie-uren wilden laten uitbetalen. De werknemer gaf daarbij aan dat hij zijn geregistreerde saldo van 111,35 bovenwettelijke vakantie-uren wilde laten uitbetalen. Echter had de werknemer het opgenomen verlof voor 2022 nog niet verwerkt in het verlofsysteem. Hetzelfde gold voor de vakantiedagen van 2021. Zijn werkgever attendeerde hem erop dat hij zijn genoten mei- en herfstvakantie van allebei de jaren nog diende te registreren. In een gesprek met de werkgever gaf de werknemer aan dat hij niet van plan was de genoten vakantie-uren te verwerken in het systeem. Ondanks dat de werknemer ervan op de hoogte was dat hij werd uitgesloten van een compensatieregeling voor overwerk, was de werknemer toch van mening dat hij zijn gemaakte overuren kon compenseren met zijn genoten vakantie-uren. De werkgever verwees nogmaals naar cao-bepaling en gaf aan dat de vakantie-uren gewoon moesten worden geregistreerd.

Ontbinding
Twee weken na het gesprek meldt de werknemer zich ziek. Wanneer blijkt dat de werknemer werkzaamheden verricht voor een vergelijkbaar bedrijf verzoekt de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. De woningbouwcorporatie stelt zich op het standpunt dat de werknemer zodanig verwijtbaar heeft gehandeld dat het niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werknemer daarentegen is van mening dat de gegeven omstandigheden geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Hoe luidt het oordeel van de kantonrechter?

Oordeel
Op grond van artikel 7:669 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek kan een arbeidsovereenkomst slechts worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor bestaat en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ondanks dat de woningcorporatie geen toestemming heeft verleend voor enige compensatie van overwerk, heeft de werknemer eigenhandig besloten de gestelde overuren te compenseren in de vorm van uitbetaling van genoten vakantie-uren. De kantonrechter is van oordeel dat deze handelswijze ontoelaatbaar is en totaal niet past bij de functie de werknemer. Van een Concern Controler mag volstrekt integer handelen worden verwacht en volgens de kantonrechter valt het handelen van de werknemer niet als dusdanig te bestempelen. Naar oordeel van de kantonrechter is de handelwijze van de werknemer voldoende om zodanig verwijtbaar handelen aan te nemen dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de woningbouwcorporatie kan worden gevergd. De werknemer heeft het vertrouwen van de werkgever zodanig geschaad dat een herplaatsing niet in de rede ligt. De kantonrechter besluit de arbeidsovereenkomst per direct te ontbinden en veroordeelt de werknemer tot betaling van de proceskosten.  

Heeft u vragen met betrekking tot verlof en vakantie-uren? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045 560 22 00.