Duidelijke opzegging?

Duidelijke opzegging?

Een werkneemster wordt aangesproken op haar mindere functioneren en voelt zich bekritiseerd. Gedurende het gesprek besluit ze haar arbeidsovereenkomst op te zeggen, maar bij het ontvangen van de schriftelijke bevestiging beroept ze zich op het ontbreken van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring.

Een werkneemster is sinds 15 oktober 2023 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden. Voor 28 uur per week vervult ze de functie van thuiszorgmedewerkster.

Naar aanleiding van klachten van cliënten over de werkwijze van de werkneemster wordt de werkneemster op 20 december 2023 aangesproken op haar tegenvallende functioneren. Door de werkgever wordt benoemd dat er na een eerder gesprek verbetering werd verwacht, maar de werkneemster geeft aan niet meer te weten dat er een eerdere waarschuwing is geweest.

Gedurende het gesprek voelt de werkneemster zich aangevallen. Ze geeft aan niet meer voor de werkgever te willen werken. Uit de gespreksnotitie blijkt dat de werkneemster toezegt dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Een dag na het gesprek stelt de werkneemster per Whatsapp wat vragen over het verloop van de beëindiging. Uit een van de Whatsappberichten blijkt dat ze zich afvraagt hoe het zit met de vergoeding van haar VOG nu ze niet meer in dienst is. Op 27 december 2023 ontvangt de werkneemster een schriftelijke bevestiging van het door haar aangeboden ontslag.

De werkneemster vindt vervolgens dat er van een opzegging van haar zijde geen sprake is geweest. Ze heeft nooit de bedoeling gehad haar arbeidsovereenkomst op te zeggen. Gedurende het gesprek voelde ze zich overvallen door de kritiek op haar functioneren. Ze voelde zich machteloos en bedoelde te zeggen dat ze weg wilde uit het gesprek, maar niet dat ze haar baan op wilde zeggen.

Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring

In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer geldt dat een ‘duidelijke en ondubbelzinnige’ verklaring van de werknemer is vereist die zich richt op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze strenge maatstaf aangaande de vraag of een werknemer de dienstbetrekking daadwerkelijk heeft willen beëindigen, dient de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die de opzegging kan hebben. Als er voor de werkgever een reden is om de verklaring van een werknemer in twijfel te trekken dan rust op de werkgever een zogeheten ‘onderzoeksplicht’.

Oordeel

In tegenstelling tot de werkneemster is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. Uit het gespreksverslag blijkt immers dat de werkneemster heeft uitgesproken niet meer te willen werken voor de werkgever en dat ze zelf een andere baan zou zoeken. De werkneemster heeft dit verder niet weersproken en daarbij bevestigt ze in haar Whatsappberichten dat ze op de hoogte is van haar beëindiging.

Tevens heeft de werkgever verklaard dat het gesprek op 20 december het derde gesprek in korte tijd betrof aangaande het functioneren van de werkneemster. De kantonrechter acht het niet aannemelijk dat dit gesprek de werkneemster zodanig heeft overvallen dat zij daardoor haar wil niet kon bepalen in die zin dat zij tijdens het gesprek ongewild haar arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. De werkgever mocht erop vertrouwen dat de werkneemster haar arbeidsovereenkomst welbewust heeft opgezegd.

Ondanks het feit dat er in de gespreksnotitie wordt gesproken over een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft de werkgever verklaard dat deze opmerking betrekking had op de onmiddellijke opzegging van de arbeidsovereenkomst die partijen zijn overeen gekomen. Van een wettelijke bedenktermijn is dan ook geen sprake. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst op 20 december 2023 rechtsgeldig ten einde is gekomen en wijst de verzoeken van de werkneemster af.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het opzeggen van de arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag.