De prijs van perfectie  

De prijs van perfectie  

Kan perfectionisme leiden tot ontslag? 

Een restaurateur die zijn werk al 10 jaar naar behoren uitvoert, heeft zijn zinnen gezet op de functie van een leidinggevende die het bedrijf gaat verlaten. Wanneer blijkt dat de functie  vervuld gaat worden door een externe kandidaat, verandert de werkhouding van de restaurateur drastisch. Terwijl hij voorheen als volwaardige werknemer zelfstandig, met eigen initiatieven, te werk ging neemt hij nu de positie in dat hij niets meer zelf kan oppakken zonder strikte instructies van de leidinggevende. Zo weigert hij eenvoudige taken te vervullen, als het uitvoeren van bestellingen, omdat hij vindt dat o.a. deze taak bij de leidinggevende ligt. Ook stelt hij bovenmatig veel vragen bij simpele opdrachten, zoals het verplaatsen van bepaalde voorwerpen, en verzoekt hij dagelijks onnodige toevoegingen in de werkinstructies op te nemen. Nadat de opstandige houding twee jaar voortduurt wordt een mediationtraject gestart.    

Doordat het mediationtraject is beëindigd zonder geschikte oplossing, vermeldt de werkgever dat hij voornemens is het dienstverband te beëindigen. Partijen zijn nog in overleg geweest om een minnelijke regeling te beproeven, maar hier kwamen ze niet uit. De werkgever verzoekt vervolgens tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.  

Aan zijn verzoek legt de werkgever ten grondslag dat er sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Ter onderbouwing verwijst de werkgever naar de opstandige houding van de restaurateur. Volgens de werkgever zijn de problemen ontstaan na de wisseling van de leidinggevende waarbij niet de restaurateur maar de externe kandidaat tot leidinggevende werd benoemd. De restaurateur zou de nieuwe leidinggevende niet accepteren en zich daardoor onredelijk opstandig gedragen.    

  De restaurateur stelt daarentegen dat er geen sprake is van een onherstelbare beschadigde arbeidsrelatie. Voor zover de arbeidsrelatie is verstoord, dient dit volgens hem aan de werkgever te worden toegerekend omdat er geen serieuze poging is gedaan om de arbeidsrelatie te hertstellen. De werkgever zou de kritische houding van de restaurateur onjuist hebben geïnterpreteerd waardoor onduidelijkheid ontstond en de restaurateur genoodzaakt was om aanvullende kritische vragen te stellen. Volgens de restaurateur heeft de werkgever zijn verzoeken om concretisering van werkinstructies en opdrachten onterecht afgedaan als het moedwillig aangaan van discussies en werkweigering.    

Kan de arbeidsovereenkomst met de ‘perfectionistische werknemer’ worden ontbonden?   

Naar oordeel van de kantonrechter heeft de werkgever voldoende onderbouwd dat de arbeidsverhouding zodanig is verslechterd dat sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding zoals bedoeld in artikel 7:669, lid 3 onder g van het Burgerlijk Wetboek.    

Voorop wordt gesteld dat de werkgever ten aanzien van het vakmanschap van de restaurateur niets heeft aan te merken, maar dat het draait om de arbeidsverhouding die verstoord is geraakt. Volgens de kantonrechter staat vast dat partijen uit elkaar zijn gegroeid in hun visie ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden en partijen elkaar ook in een gesprek hieromtrent niet meer kunnen vinden. Waar de restaurateur dit ‘opbouwende gesprekken’ noemt, spreekt de werkgever van ‘discussies over de uit te voeren werkzaamheden’. De kantonrechter volgt de restaurateur dan ook niet in zijn verweer dat de verstoring van de arbeidsverhouding kan worden opgelost door een goed gesprek en het maken van werkafspraken.    

Nu de verstoring bestaat uit samenwerking met de directe collega’s en leidinggevenden, en omdat de restaurateur een specialistische functie vervult, wordt een herplaatsing binnen het bedrijf uitgesloten. Het verzoek van de werkgever wordt toegewezen. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de restaurateur heeft daarbij geen aanspraak op een billijke vergoeding.   

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.