Medezeggenschap

Medezeggenschap betreft de invloed die werknemers kunnen uitoefenen op het beleid en de samenstelling van de leiding van een onderneming. Medezeggenschap van een werknemer is een grondrecht in Nederland.

De meest bekende vorm van medezeggenschap is een ondernemingsraad. Een ondernemingsraad moet worden ingesteld als ten minste vijftig personen werkzaam zijn bij een onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst. Een onderneming die niet voldoet aan voorgaand criterium kan toch een ondernemingsraad instellen. Bij de oprichting van een ondernemingsraad zal wel de daarbij behorende wettelijke procedure in acht moeten worden genomen.

Een ondernemingsraad heeft twee essentiële rechten, te weten het adviesrecht en het instemmingsrecht. Het adviesrecht kan onder meer worden gebruikt bij fusie, beëindiging, inkrimping, uitbreiding of andere wijzigingen van de werkzaamheden. Daarnaast heeft de ondernemingsraad nog een adviesrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van bestuurders van de onderneming. Het instemmingsrecht geldt in aangelegenheden die directer het personeel raken en minder direct de economische bedrijfsvoering van de onderneming.

Een ander veelvoorkomend medezeggenschapsorgaan is de personeelsvertegenwoordiging. Als een onderneming uit ten minste tien werknemers bestaat, maar minder dan vijftig, dan is deze onderneming verplicht om minstens tweemaal per jaar een personeelsvergadering te houden. De personeelsvertegenwoordiging kan advies uitbrengen over voorgenomen besluiten van een onderneming.

Als u vragen heeft over medezeggenschapsaangelegenheden, of u wilt een ondernemingsraad oprichten of een personeelsvertegenwoordiging inrichten, neem dan contact op met onze specialisten.