Wijziging studiekostenbeding

Wijziging studiekostenbeding

Per 1 augustus 2022 wijzigen de wettelijke regels met betrekking tot het studiekostenbeding. Een verplichte opleiding voor de werknemer dient volledig door de werkgever te worden betaald en dient als arbeidstijd te worden beschouwd.

Sinds 2019 zijn er nieuwe Europese regels van kracht ten aanzien van het studiekostenbeding. De Europese Richtlijn “Voorspelbare en Transparante Arbeidsvoorwaarden” verplicht Nederland om het studiekostenbeding vóór 1 augustus 2022 richtlijnconform te maken. De Tweede Kamer heeft in april 2022 ingestemd met het aanhangige wetsvoorstel dienaangaande.

Door deze wetswijziging dienen studiekosten ten behoeve van een verplichte opleiding volledig door de werkgever te worden betaald. Onder studiekosten moet onder andere worden verstaan reiskosten, studiemateriaal en examengelden. Deze kosten mogen aldus niet meer worden verrekend met of worden ingehouden op het loon. 

De wetswijziging ziet op opleidingen die werknemers verplicht nodig hebben voor het uitvoeren van het werk dat zij uitoefenen. Hierbij kan worden gedacht aan opleidingen die op basis van de van toepassing zijnde cao verplicht zijn, zoals een opleiding op het gebied van veiligheid. In het geval sprake is van een verplichte opleiding die uit de cao voortvloeit, dan zal dit duidelijk uit de cao moeten volgen.

Studiekostenbedingen die zien op het verhalen van kosten voor verplichte opleiding worden krachtens de nieuwe regelgeving als nietig beschouwd. Dat houdt aldus in dat deze bedingen worden geacht nooit te hebben bestaan. Dit geldt ook voor het geval een werknemer de opleiding met slecht gevolg zou afleggen dan wel de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde termijn zou willen beëindigen. Ook in die gevallen kunnen de kosten niet worden verhaald.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of andere vragen met betrekking tot het studiekostenbeding, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.