Wijziging NOW-regeling; individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen een beroep doen op de NOW

Wijziging NOW-regeling; individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen een beroep doen op de NOW

De tweede wijziging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid is onlangs gepubliceerd. Deze wijzigingsregeling is per 5 mei 2020 van kracht.De belangrijkste wijziging is dat het voor individuele werkmaatschappijen mogelijk wordt gemaakt om subsidie voor hun loonkosten aan te vragen op basis van een omzetdaling van de werkmaatschappij, indien bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voordien kon een werkmaatschappij afzonderlijk van een concern geen aanspraak maken op de NOW-regeling, daar sprake moest zijn van een omzetdaling van ten minste 20% bij het concern. Van deze hoofdregel kan nu dus worden afgeweken.Aan deze mogelijkheid voor werkmaatschappijen worden wel extra voorwaarden verbonden. De werkmaatschappij moet onder meer een eigen rechtspersoonlijkheid hebben, concerns (waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling) moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld en werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten een akkoord hebben met de betrokken vakbonden over werkbehoud bij de werkmaatschappij.Voorts worden nadere controlewaarborgen gesteld. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die entiteit afwijkend zijn. Er mogen in of over de meetperiode niet op een laat of later moment opdrachten worden omgeboekt van de subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit binnen de werkmaatschappij. Verder geldt dat als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.

Wilt u meer weten over de NOW-regeling of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van een aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Door de uitbraak van het coronavirus nemen de activiteiten in een groot aantal sectoren af. Een dalende omzet voor een langere periode ligt veelal in het verschiet. Aanlokkelijk om als werkgever aan werknemers te verzoeken om in deze periode vakantiedagen op te nemen. Maar mag een werkgever haar werknemers ook verplichten om vakantiedagen op te nemen? En hoe om te gaan met het intrekken van reeds ingediende verlofaanvragen?

Vaststellen van de vakantieperiode

Krachtens artikel 7:638 lid 2 BW stelt de werkgever in beginsel de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Afwijking van dit uitgangspunt is mogelijk voor zover hierin is voorzien bij schriftelijke arbeidsovereenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst. In dat geval kan een regeling zijn overeengekomen waaruit blijkt dat de werkgever de vakantiedagen – individueel dan wel collectief – kan vaststellen. Overeenstemming met de werknemer hoeft hierbij geen vereiste te zijn. Wel van belang is dat de werkgever het besluit tijdig vaststelt. De werknemer moet enige mogelijkheid worden geboden om invulling te geven aan de vakantiedag(en).

Intrekken verlofaanvragen

Eenmaal vakantiedagen vastgesteld, dan moet een werknemer deze in principe opnemen. De werknemer kan echter aan de werkgever vragen om het verlof in te trekken, bijvoorbeeld omdat de reis is geannuleerd. De werkgever moet zwaarwegende belangen hebben om niet aan de intrekking mee te werken. De werkgever kan zich in deze coronacrisis op het standpunt stellen om niet mee te werken aan de intrekking, omdat – gelet op de bedrijfseconomische gevolgen – het nu niet redelijk is om de verlofaanspraken in de toekomst te vergroten. Rechters zullen zich hierover moeten uitspreken.

Wij hebben reeds meerdere werkgevers geadviseerd over bovenstaande, al verweer gevoerd tegen vakbonden en hebben hierbij positieve resultaten bereikt. Wilt u weten hoe te handelen in bovenstaande situatie, neem dan vrijblijvend contact op via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.