Werknemer gaat ziek op vakantie

Werknemer gaat ziek op vakantie

In een arbeidsgeschil tussen werkgever en werknemer heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een tussenuitspraak gedaan over het afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte. Werknemer besloot namelijk tijdens ziekte op vakantie te gaan. De vraag is of werkgever dan vakantiedagen mag afschrijven.

De betreffende werknemer in deze casus heeft in december 2017 verlof gevraagd voor de periode van 23 mei 2018 tot en met 22 juni 2018. Dit verlof is door werkgever goedgekeurd. Eind januari 2018 heeft  werknemer zich ziekgemeld. Op 3 mei 2018 diende werknemer zich te melden bij de bedrijfsarts. Deze heeft verklaard dat werknemer niet arbeidsgeschikt is.

Kort na het bezoek bij de bedrijfsarts heeft werknemer bij zijn werkgever kenbaar gemaakt dat hij nog altijd van plan was om op vakantie te gaan in de bovenvermelde vakantieperiode. De werkgever besloot daarom 29 vakantiedagen af te schrijven. Werknemer was het hier niet mee eens en vorderde een correctie van deze vakantiedagen door de afschrijving ongedaan te maken en deze dagen alsnog uit te betalen. Het standpunt van werknemer is namelijk dat hij ten tijde van zijn vakantie arbeidsongeschikt was.

Werknemer kreeg geen gehoor bij de kantonrechter maar wel bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Werknemer werd in deze kwestie ziek voorafgaande aan het begin van de vastgestelde vakantie. Deze dagen tellen volgens het Gerechtshof dan niet als vakantie behoudens het geval dat werknemer hiermee ondubbelzinnig én schriftelijk instemt. Dit geldt ook in het geval waarin een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt. Tijdens ziekte mag de werkgever aldus zonder toestemming van werknemer niet zomaar vakantiedagen afschrijven. Dat werknemer de werkgever op de hoogte heeft gebracht van zijn vakantie, doet aan het voorgaande niet af.

Bovengenoemde regelgeving is van dwingend recht. Er kan dus niet ten nadele en/of zonder schriftelijke instemming van de werknemer van deze regelgeving worden afgeweken. De vraag die in deze casus nog dient te worden beantwoord, is of werknemer heeft ingestemd met de afschrijving van de vakantiedagen. Het Gerechtshof heeft een nieuwe comparitie van partijen gelast waarin deze vraag zal worden beantwoord. To be continued...

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen op via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.