Voordelen van mediation

Voordelen van mediation

Mediation wint de afgelopen jaren aan aanzien. Het betreft een informele wijze om geschillen, zonder tussenkomt van een rechter, op te lossen. Een informele sfeer is een van de vele voordelen van mediation. Gesprekken worden op normaal niveau gevoerd, zonder juridisch vakjargon hierin te betrekken. Dit artikel behandelt de voordelen, alsmede de vaak positieve uitwerking van mediation.

Mediation kan zowel in persoonlijke als zakelijke conflicten uitkomst bieden. Inzake persoonlijke geschillen zal worden gepoogd om middels goed overleg gezamenlijke afspraken tot stand te brengen, gelet op de belangen van beide partijen. Op zakelijk gebied kan mediation in oplossingen resulteren met betrekking tot een conflict tussen werkgever en werknemer. Hierbij kunnen verschillende doelen worden nagestreefd. Denk aan het herstellen van een relatie, dan wel het met wederzijdse goedkeuring doen eindigen van een relatie.

Het (be)houden van een relatie vormt een goed uitgangspunt ten aanzien van mediation. Een mediatior zorgt ervoor dat partijen weer aan tafel kunnen met elkaar, waarbij respect en luisteren naar wederzijdse belangen significante streefpunten zijn. Door de competenties van de mediator kunnen relaties behouden blijven (ook ná het geschil).

Voorts betreft mediation een tijdbesparend traject. Een mediator zoekt naar de middenweg in de belangen van de betrokken partijen. Hierdoor is het einddoel snel duidelijk, waardoor dit ook snel kan worden behaald. Het mediation-traject wijkt op dit punt enorm af van een juridisch traject. Juridische trajecten zijn tijdrovender.

Het uitgangspunt van mediation wordt gevormd door ‘winst door twee partijen’. Gevoelsmatig kent mediation enkel winnaars, geen verliezers. De oplossingen die middels mediation worden aangedragen, zijn in zijn algemeenheid duurzamer c.q. langer houdbaar dan wanneer de oplossing wordt opgelegd door bijvoorbeeld een daartoe bevoegde rechter.

Naast de zakelijke kant van een conflict besteedt mediation te allen tijde aandacht aan de emoties c.q. sentimenten die optreden bij een conflict. De gevoelens van partijen worden besproken, zodat wederzijds begrip wordt afgedwongen. Door e.e.a. op deugdelijke wijze in kaart te brengen, kan juist dit stuk de basis vormen voor behoud van de relatie tussen partijen. Door gevoelens uit te spreken, kunnen partijen de sessies vaak daadwerkelijk met een goed gevoel afsluiten.

Kortom, indien u verwikkeld bent in een conflict waarbij het van belang is dat relaties in stand worden gehouden c.q. dat er een oplossing komt voor beide partijen, schakel een mediator in. Wenst u een afspraak te maken met één van onze advocaten op onze locatie in Heerlen, wij zijn bereikbaar via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar +31 45  560 22 00. Wij helpen u graag.