Verrekening transitievergoeding in strijd met goed werkgeverschap

Verrekening transitievergoeding in strijd met goed werkgeverschap

Werkgever verrekende (volgens hem) te veel betaald loon tijdens ziekte met de te betalen transitievergoeding. De rechter is in onderhavige kwestie van oordeel dat deze verrekening in strijd is met goed werkgeverschap.

Werknemer was ruim 8 jaren in dienst bij werkgever. Werknemer heeft zich in 2016 ziek gemeld en ontving sinds 5 februari 2018 een WIA-uitkering. Op dat moment is tevens de loondoorbetalingsverplichting van werkgever geëindigd en sindsdien is sprake van een slapend dienstverband.

In de toepasselijke cao is bepaald dat een werknemer in de eerste zes maanden van ziekte 100% van het loon behoudt, gedurende de tweede zes maanden 90% van het loon en in het tweede ziektejaar 85% van het loon.

Werknemer heeft aan werkgever verzocht om met wederzijds goedvinden het slapende dienstverband te beëindigen met toekenning van de transitievergoeding. Werkgever is hiermee akkoord gegaan en heeft aan werknemer een vaststellingsovereenkomst doen toekomen. Werknemer is vervolgens niet akkoord gegaan met de door werkgever voorgelegde vaststellingsovereenkomst. Werkgever had namelijk een verrekening toegepast ter zake te veel betaald loon tijdens ziekte omdat hij gedurende de ziekte van werknemer 100% van het loon had doorbetaald.

Werknemer heeft dientengevolge bij de rechter de volledige transitievergoeding gevorderd. Werkgever heeft zich op de toepasselijke bepaling uit de cao beroepen.

De rechter heeft geoordeeld dat werkgever gedurende een periode van anderhalf jaar van de toepasselijke cao bepaling heeft afgeweken en daarmee bij werknemer het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat hij aanspraak kon maken op volledige doorbetaling van het loon tijdens ziekte. Hieraan doet niet af dat werknemer redelijkerwijze op de hoogte moet zijn van de inhoud van de cao. Het is immers de werkgever die een deugdelijke administratie dient bij te houden en, naar eigen zeggen, zelf een administratieve fout heeft gemaakt. Naar het oordeel van de rechter is het achteraf verrekenen van het meer betaalde loon in dit geval in strijd met de norm van goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 BW.

Het verrekeningsverweer van werkgever slaagt, gelet op vorengaande, niet en werkgever dient dan ook de gevorderde transitievergoeding te betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.