Verplichte opname van verlofuren

Verplichte opname van verlofuren

Werkgevers dienen zich te realiseren dat aan een werknemer geen verplichting kan worden opgelegd om vakantie dan wel verlofuren op te nemen. Ook niet tijdens de corona-crisis. In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam heeft de rechter benadrukt dat Covid-19 geen grondslag is om werknemers te kunnen verplichten vakantiedagen in te leveren. Wel kunnen met instemming van de werknemer afwijkende afspraken worden gemaakt. Geadviseerd wordt om deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Werkgevers mogen werknemers vragen vakantiedagen op te nemen. Het is echter aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Op grond van artikel 7:638 lid 2 BW dient de werkgever namelijk de vakantie vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werkgever kan, behoudens voor zover hierin is voorzien bij schriftelijke arbeidsovereenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst, niet de vakantieperiode vaststellen.

In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd door de rechter geoordeeld dat Covid-19 geen grondslag vormt voor de werkgever om werknemers te verplichten vakantiedagen op te nemen. De werkgever mag er niet zomaar vanuit gaan dat een werknemer ondubbelzinnig en in alle vrijheid afstand doet van zijn verlofuren. Een werkgever mag en kan dit derhalve in beginsel niet verplichten. De rechter laat wel de ruimte open voor werkgevers en werknemers om dit onderling, doch geheel vrijwillig, te regelen mits voldoende vaststaat dat de werknemer in alle vrijheid afstand heeft gedaan van de verlofuren. Indien de werknemer betwist dat er niet vrijwillig afstand is gedaan van de verlofuren en de werkgever het tegenovergestelde niet kan onderbouwen, dan dient de werkgever deze verlofuren terug te geven dan wel uit te betalen. Het is aldus van belang voor een werkgever dat afwijkende afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Verder kan in de cao een afwijkende bepaling opgenomen zijn betreffende het vaststellen van de vakantieperiode. Een werkgever kan in dat geval onder voorwaarden collectieve vakantiedagen vaststellen. Hierbij is het wel van belang dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd.

Wij kunnen u behulpzaam zijn om afwijkende afspraken schriftelijk vast te leggen. Tevens kunnen wij de van toepassing zijnde cao juridisch analyseren en adviseren welke mogelijkheden worden geboden omtrent het vaststellen van collectieve vakantiedagen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.