Vakantiedagen vervallen?

Vakantiedagen vervallen?

Door het coronavirus zijn het afgelopen jaar veel vakanties in het buitenland in het water gevallen. Mensen besloten derhalve om in eigen land vakantie te vieren dan wel om de vakantie uit te stellen. Maar hoe zit het eigenlijk met het opnemen van vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2020? Tot wanneer kunnen deze verlofdagen worden opgenomen en kunnen ze ook komen te vervallen?

Een werknemer bouwt jaarlijks vakantiedagen op. Op grond van de wet heeft een werknemer op jaarbasis recht op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een arbeidsduur van 40 uur per week heeft bijvoorbeeld te gelden dat een werknemer recht heeft op 160 uren vakantie per jaar. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen.

Naast de wettelijke vakantiedagen bestaan de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn de vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft op grond van de arbeidsovereenkomst of een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst.

Verval vakantiedagen

Mocht een werknemer aan het einde van het kalanderjaar wettelijke vakantiedagen over hebben, dan worden deze in beginsel meegenomen naar het volgende jaar. In de wet is neergelegd dat deze vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd, moeten worden opgenomen. Wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2020 zouden aldus vóór 1 juli 2021 moeten worden opgenomen. Worden ze niet opgenomen, dan komen ze in principe te vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen echter niet indien hierover afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer dan wel indien dat voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst.

Ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen heeft te gelden dat deze vijf jaar langer mogen worden meegenomen dan wettelijke vakantiedagen. Pas na die termijn van vijf jaar komen bovenwettelijke vakantiedagen te vervallen.

Als werkgever is het van belang om werknemers schriftelijk te waarschuwen voor de vervaltermijn van vakantiedagen. In de lijn van de jurisprudentie heeft namelijk te gelden dat indien een werknemer niet op een behoorlijke wijze in kennis is gesteld van de vervaltermijn, dan kunnen de vakantiedagen behouden blijven voor de werknemers. Wanneer een werknemer - nadat hij op de hoogte is gesteld over de vervaltermijn - zijn vakantiedagen nog altijd niet opneemt, dan wordt geacht dat een werknemer hier bewust afstand van heeft gedaan.

In hoeverre de coronapandemie van invloed is op de vervaltermijnen van vakantiedagen is nog niet duidelijk. Rechtspraak op dit punt ontbreekt nog tot op heden. Uit de jurisprudentie vloeit wel voort dat de vervaltermijn niet van toepassing is indien de werknemer zijn vakantiedagen in redelijkheid niet heeft opgenomen. Hierbij moet met name worden gedacht aan een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer of een werknemer die is vrijgesteld van de plicht om te re-integreren.

Wilt u weten hoe om te gaan met vakantiedagen en de vervaltermijnen, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.