Stichting aansprakelijk voor ongeval vrijwilliger

Stichting aansprakelijk voor ongeval vrijwilliger

Een vrijwilliger van een schaatsevenement komt ten val en moet worden geopereerd. De vrijwilliger houdt de organisator van het schaatsevenement aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade. Volgens de vrijwilliger heeft de organisator niet voldaan aan haar zorgplicht. Lees hier het oordeel van de kantonrechter.

In periode van 14 december 2019 tot en met 11 januari 2020 is er een winterevenement georganiseerd in Vlaardingen. Dit evenement bestond onder meer uit een schaatsbaan met schaatsverhuur. De organisator van het evenement had ten behoeve van het schaatsevenement een aantal vrijwilligers geworven. De vrijwilligers dienden toezicht te houden op de schaatsbaan en ontvingen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Op 13 december 2019 vond een try-out van het evenement plaats. Eén van de vrijwilligers is toen rond 19:30 uur ten val gekomen. Enkele minuten later is een ambulance gebeld en is hij naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk is de betreffende vrijwilliger geopereerd aan zijn elleboog waar hij op was gevallen.

De betreffende vrijwilliger heeft vervolgens de organisator van het evenement aansprakelijk gesteld voor het ongeval. Naar overtuiging van de vrijwilliger dient de organisator van het evenement als werkgever te worden aangemerkt en dient zij uit hoofde van haar zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer (vrijwilliger) zorg te dragen. Zo dient een werkgever onder meer aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat een werknemer schade lijdt, dienen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen en dient er op te worden toegezien dat een werknemer op een juiste manier omgaat met aan hem verstrekte materialen. Schiet een werkgever hierin tekort, dan kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Nu het vaststaat dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, wordt er in rechte vanuit gegaan dat het letsel is veroorzaakt door een arbeidsongeval. In beginsel is juridisch gezien daarmee gegeven dat de organisator van het evenement als werkgever aansprakelijk is, tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan dan wel de vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of bewuste roekeloosheid.

De kantonrechter overweegt (onder meer) dat van de organisator van het winterevenement mocht worden verwacht dat hij de vrijwilligers zou instrueren omtrent hun eigen veiligheid, de aan schaatsen verbonden risico’s en hoe die risico’s beperkt konden worden. Dit is onvoldoende gebeurd. Verder is volgens de kantonrechter van belang dat niet is gevraagd naar de schaatskwaliteiten van de vrijwilliger. Men mocht er niet zonder meer van uitgaan dat iedere vrijwilliger zich (zelfstandig) op het ijs zou kunnen redden. Geconcludeerd wordt aldus dat er geen, althans onvoldoende, instructies zijn gegeven om de vrijwilligers te beschermen. De organisator heeft dan ook niet voldaan aan de op hem rustende zorgplicht.

De kantonrechter is voorts van oordeel dat sprake is van een causaal verband tussen het onvoldoende verstrekken van instructies en het ongeval. De aansprakelijkheid zijdens de organisator van het winterevenement komt hierdoor dan ook vast te staan. De organisator wordt aansprakelijk gehouden voor de materiële en immateriële schade die de vrijwilliger lijdt en in de toekomst nog zal lijden.

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.