Relatie met gevangene leidt tot ontslag

Relatie met gevangene leidt tot ontslag

Een relatie op de werkvloer komt dikwijls voor. Uit onderzoek van Intermediair.nl blijkt zelfs dat circa de helft van alle werknemers wel eens te maken heeft gehad met liefde op de werkvloer. Het betreft hier een relatie tussen werknemers onderling. Maar hoe zit het dan met ondergeschikten of wanneer sprake is van tegenstrijdige belangen? Begin deze maand werd namelijk een gevangenismedewerkster ontslagen vanwege een relatie met een gevangene. Dit wordt door de gevangenis beschouwd als een integriteitsschending en aldus een reden voor een ontslag.

De Nederlandse wetgeving voorziet niet in een specifieke bepaling met betrekking tot liefdesrelaties op de werkvloer. Er dient daarom acht geslagen te worden op artikel 10 van de Grondwet alsmede artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin het recht op privacy is neergelegd. Het recht op privacy is een fundamenteel recht en mag niet zomaar worden ingeperkt. Desondanks mag een werkgever liefdesrelaties op de werkvloer reguleren en het recht op privacy in die situatie aldus beperken. Immers, in het arbeidsrecht gelden de beginselen van goed werkgever- en werknemerschap alsmede de gezagsbevoegdheid van de werkgever. Een inbreuk op het recht op privacy dient wel gerechtvaardigd te zijn. Een goede afweging tussen voornoemde beginselen is aldus vereist.

In bovenstaande casus is de medewerkster van de gevangenis ontslagen zonder toekenning van een transitievergoeding. Zij ontving enkel en alleen de wettelijk verplichte afrekeningen zoals het vakantiegeld en openstaande verlofuren. Daarnaast staat vast dat de betrokken gevangene inmiddels is overgeplaatst naar een andere gevangenis. De vraag die men hier kan stellen is of de belangen van de werkgever in onderhavig geval zwaarder wegen dan het belang van werkneemster op haar recht op privacy.

De werkgever dient aan te tonen dat zijn bedrijfsbelangen het ontslag rechtvaardigen. De werkneemster dient op haar beurt aan te tonen dat sprake is van een schending van haar recht op privacy. Werkgever heeft het ontslag gegrond op een integriteitsschending van de werkneemster.

Een ontslag is en blijft een uiterste middel in handen van de werkgever. Er dient eerst bekeken te worden of minder vergaande maatregelen toereikend zijn. Door de werkgever dient onderzocht te worden of wellicht een andere functie of overplaatsing van de betrokken werkneemster mogelijk is. Met andere woorden: van de werkgever mag, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, verwacht worden dat hij de ontstane problemen c.q. de onwerkbare situatie oplost. In onderhavige casus is de betrokken gevangene verplaatst en heeft de werkgever ervoor gekozen de betrokken werkneemster te ontslaan.

De rechtspraak met betrekking tot liefdesrelaties, en meer specifiek met betrekking tot leidinggevenden en tegenstrijdige belangen, laat zien dat een ontslag gerechtvaardigd kan zijn. Echter, ook in het geval van een ontslag behoudt een werknemer recht op een transitievergoeding.

Wordt u als werknemer geconfronteerd met een ontslag, wenst u als werkgever een werknemer te ontslaan of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.