Personeelstekort, wat te doen?

Personeelstekort, wat te doen?

Een tekort aan personeel is een actueel probleem. Vanwege de coronacrisis waren en zijn veel ondernemers genoodzaakt personeel te ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast zijn er ook ondernemers die noodgedwongen hun onderneming moeten sluiten omdat het personeel elders is gaan werken. In beide gevallen kan dit tekort aan personeel leiden tot het niet (kunnen) nakomen van overeenkomsten hetgeen wanprestatie met zich meebrengt. Een tekort aan personeel betekent namelijk niet altijd dat sprake is van overmacht aan de zijde van de onderneming.

Tekort aan personeel kan leiden tot grote problemen

Het aangaan van een wederkerige overeenkomst betekent in feite dat beide partijen over en weer verplichtingen jegens elkaar hebben. Indien de ene partij haar verplichting jegens de andere partij niet nakomt, dan kan die tweede partij de eerste partij aanschrijven en sommeren tot nakoming. Doet de eerste partij dit niet dan wel niet tijdig, dan pleegt zij wanprestatie en dient zij de schade die haar contractspartij daardoor lijdt te vergoeden. Dit kan voor die eerste partij drastische gevolgen hebben.

Ondanks dat er nog geen recente uitspraken zijn gewezen in het kader van de coronacrisis, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2019 de rechtsoverweging van de rechtbank Gelderland van 25 juni 2018 bekrachtigd, inhoudende dat een tekort aan (geschikt) personeel geen uitzonderlijke omstandigheid is die buiten de invloedssfeer van de onderneming ligt. De onderneming die zich aldus beroept op overmacht, moet aldus kunnen aantonen dat sprake is van zodanige uitzonderlijke omstandigheden die maken dat de wanprestatie haar niet kan worden toegerekend. Duidelijk is in ieder geval dat een onderneming zich niet gemakshalve kan verschuilen achter een krappe arbeidsmarkt.

Men doet er aldus verstandig aan tijdig in gesprek te gaan met de andere contractspartij zodat wellicht onderling een tijdelijke oplossing gezocht kan worden en de schade voor beide partijen zo beperkt mogelijk blijft.

Wij helpen u graag!

Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

www.sijbenpartners.nl

Onze missie, uw succes.