NOW 3

NOW 3

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels meer duidelijkheid gegeven over de nadere invulling van de NOW 3. Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de voorwaarden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels meer duidelijkheid gegeven over de nadere invulling van de NOW 3. Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de voorwaarden.

In de NOW 3 wordt ruimte geboden aan werkgevers om de onderneming te herstructureren waar dat nodig is vanwege de langdurige veranderingen in de economie. Werkgevers wordt de mogelijkheid geboden om de loonsom enigszins te laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Een loonsomdaling kan op verschillende manieren tot stand komen, denk hierbij aan natuurlijk verloop, loonsverlaging in overeenstemming met werknemers of ontslag.

De NOW 3 bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden die loopt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. In het eerste tijdvak (1 oktober – 31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80% en kan de loonsom met 10% dalen. In de het tweede tijdvak     (1 januari – 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%. In het derde tijdvak (1 april – 30 juni 2021) gaat het om maximaal 60% van de loonsom met een loonsomvrijstelling van 20%.

In het kader van een geleidelijke afbouw wordt ook het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor subsidie verhoogd van 20% in het eerste tijdvak (tot 31 december 2020) naar 30% in het tweede (vanaf 1 januari 2021) en derde tijdvak (vanaf 1 april 2021).

Voorts wordt de maximering van het in aanmerking nemende loon binnen NOW 3 aangepast: in het derde tijdvak (vanaf 1 april 2021) wordt de tegemoetkoming gemaximeerd op eenmaal het maximumdagloon (€ 4.845,- per maand), in plaats van tweemaal het maximumdagloon (€ 9.692,- per maand).

Voorwaarden verbonden aan NOW

In de NOW 3 worden de kortingen aldus geschrapt die golden binnen de NOW 1 en 2 ten aanzien van het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. Ten eerste vervalt in NOW 3 de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging. De gewone regels omtrent collectief blijven overigens wel gewoon gelden. Ten tweede geldt in de NOW 3 niet meer dat 100% van het loon van de werknemer, die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie.

Verder is in NOW 3 een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk voor de werknemer. De werkgever is verplicht om, in het kader van begeleiding van werk naar werk, in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact op te nemen met UWV via de UWV telefoon NOW als hij gedurende dat subsidietijdvak voor een of meerdere van zijn werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV. Als wordt vastgesteld dat een werkgever bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd, maar geen contact heeft gehad met UWV over van werk naar werk begeleiding, zal de subsidie met 5% gekort worden.

Binnen de NOW 3 blijft voorts de eis dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming onttrokken wordt.

Bepaling omzetdaling en loonsom

Zoals eerder omschreven moet in het eerste tijdvak het minimale omzetverlies 20% zijn om in aanmerking te komen voor subsidie en wordt dit naar 30% verhoogd in het tweede en derde tijdvak. De omzetdaling wordt, net als in NOW 1 en 2, bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden binnen de aangegeven tijdvakken.

Indien er al een aanvraag is ingediend voor NOW 2 en de subsidie is verleend, dient de periode van omzetdaling voor het eerste tijdvak van NOW 3 aan te sluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW 2 subsidie is aangevraagd. Dit geldt ook voor de drie tranches in de NOW 3. Indien er aanspraak wordt gemaakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tranches, dienen de omzetperiodes dus op elkaar aan te sluiten.

Voor de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tranches worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020.

Aanvraag, voorschotverlening en vaststelling subsidie

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het eerste tijdvak te openen op 16 november 2020, voor de duur van vier weken (tot 13 december 2020), waarbij er subsidie kan worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen. Het aanvraagtijdvak voor het tweede tijdvak is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor het derde tijdvak is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021. De uiteindelijke vaststelling voor de drie tijdvakken wordt in één keer uitgevoerd, te weten vanaf 1 september 2021.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.