Opbouw min-uren in combinatie met NOW

Opbouw min-uren in combinatie met NOW

Minister Koolmees heeft onlangs antwoord gegeven op Kamervragen over de NOW en overwerken. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel bedrijven vanwege overheidsmaatregelen gesloten en kunnen werknemers minder werken. Die werknemers bouwen dan min-uren op. Moeten deze min-uren, ondanks de NOW-subsidie, later worden ingehaald?

Voor de werkgever geldt in beginsel een loondoorbetalingsplicht. Als een werknemer niet kan werken door sluiting van het bedrijf als gevolg van overheidsmaatregelen, dan komt dit risico voor rekening van de werkgever. Een werknemer kan in beginsel dan ook niet worden verplicht om niet-gewerkte uren alsnog in te halen. De uitzondering hierop is wanneer dit in de individuele arbeidsovereenkomst of de cao is neergelegd. In deze uitzonderingsgevallen is het aan partijen om afspraken te maken over de jaarurennorm in relatie tot de coronacrisis.

Betreffende de NOW en niet-gewerkte uren laat minister Koolmees weten dat de NOW een subsidie is en niet in het arbeidsrecht treedt. Het doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid. De NOW ziet niet op niet-gewerkte uren. Volgens de minister is het niet mogelijk en niet wenselijk om de regeling op dit punt met terugwerkende kracht aan te scherpen.

Uit bovenstaande vloeit aldus voort dat, indien in de individuele arbeidsovereenkomst dan wel in de cao, een jaarurennorm is opgenomen, het dan mogelijk is dat een werkgever die aanspraak heeft op de NOW van een werknemer verlangt om niet-gewerkte uren later in het jaar alsnog in te halen. Werkgever en werknemer kunnen echter ook afspraken maken over de niet-gewerkte uren, gelet op de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door corona.

Mocht u als werkgever danwel als werknemer vragen hebben over min-uren in relatie tot de coronacrisis of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.