Ontslag na weigeren mediation?

Ontslag na weigeren mediation?

Een arbeidsongeschikte werkneemster schendt haar re-integratieverplichtingen en weigert mee te werken aan een mediationtraject. Is dit een reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden? Lees hier het oordeel van het hof.

Werkneemster in deze zaak heeft haar re-integratieverplichtingen ten aanzien van haar arbeidsongeschiktheid meermaals geschonden. Ze verscheen niet bij afspraken met de bedrijfsarts, vermeed verschillende vormen van contact en kwam niet opdagen bij wekelijkse evaluatiemomenten.

Toen de werkgever dreigde met loonsancties hield werkneemster zich pas aan de re-integratieverplichtingen. Bij vervolgafspraken was werkneemster echter weer nergens te bekennen. De werkgever besloot vervolgens om over te gaan tot opschorting van het loon.

Naar aanleiding van een consult bij de bedrijfsarts werd geadviseerd om ten aanzien van de verstoorde arbeidsverhouding tussen werkneemster en werkgever in gesprek te gaan met een onafhankelijke derde. Werkneemster had de keuze uit twee voorgestelde mediators, maar weigerde haar medewerking te verlenen. Ze had al eens een mediationtraject doorlopen in haar privésfeer en daar heeft ze geen goede ervaringen aan over gehouden. Volgens werkgever werd de weigering van het re-integratieverzoek (mediation) gebaseerd op een onredelijke grond en kon de handelwijze van  werkneemster worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar. De arbeidsovereenkomst werd vervolgens op verzoek van werkgever ontbonden door de kantonrechter. Werkneemster was het hier echter niet mee eens en ging in hoger beroep bij het hof. Het hof diende te onderzoeken of er sprake was van ernstige verwijtbaarheid wegens het schenden van de re-integratieverplichtingen.

Het oordeel van het hof
Allereerst wordt vooropgesteld dat werknemers en werkgevers verantwoordelijk zijn voor het re-integratieproces van arbeidsongeschikte werknemers. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van arbeidsongeschikte werknemers tijdens de uitvoering van de re-integratiewerkzaamheden. Echter dienen werknemers daarbij een bepaalde mate van inspanning aan te tonen. In deze zaak acht het hof de inspanningen m.b.t. re-integratie van werkneemster onvoldoende.

Zonder deugdelijke onderbouwing was werkneemster van mening dat ze niet in staat was om deel te nemen aan een mediationtraject. Ondanks het advies van de bedrijfsarts en de afspraken met de werkgever heeft werkneemster besloten de re-integratiewerkzaamheden (mediation) te weigeren. Daarbij doet het feit dat werkneemster in de privésfeer geen goede ervaringen met mediation heeft niet af aan haar verplichting om als goed werkneemster mee te werken aan een mediationtraject met haar werkgever.

Het hof bekrachtigt de beschikking van de kantonrechter en houdt de ontbinding in stand.

Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid of re-integratie neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045-5602200.