Ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst

Ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst

Door middel van ontbindende voorwaarden bestaat de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst die reeds in werking getreden is met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het voortzetten van een arbeidsovereenkomst is dan afhankelijk van het voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden
Ontbindende voorwaarden zorgen ervoor dat een arbeidsovereenkomst die reeds in werking getreden is tussentijds kan worden beëindigd vanwege het intreden van bepaalde voorwaarden. Een voorbeeld van een ontbindende bepaling is een werknemer die niet binnen de gestelde termijn beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bij het intreden van een geldige ontbindende voorwaarde eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werknemer en de werkgever zijn in dat geval niet gehouden aan een opzegtermijn.

Vereisten
Als vereiste voor ontbindende voorwaarden geldt dat er sprake dient te zijn van een toekomstige onzekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die in afwachting is van een verblijfsvergunning of een werknemer die eerst nog een specifiek diploma dient te behalen. Uit de rechtspraak volgt een aantal algemene regels voor het opnemen van ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Allereerst mogen de betreffende voorwaarden niet strijdig zijn met de regels uit het ontslagrecht en dient de ontbindende voorwaarde schriftelijk te zijn overeengekomen. Daarbij mag het intreden van de voorwaarden niet afhankelijk zijn van een subjectief oordeel. Voor zowel de werknemer als de werkgever dient het duidelijk te zijn wanneer de ontbindende voorwaarde in werking zal treden. Tot slot dient het intreden van de ontbindende voorwaarde ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst in feite inhoudsloos geworden is.

Nietige voorwaarden
De wet benoemt een aantal voorwaarden die bij voorbaat nietig worden verklaard. Zo is het verboden om voorwaarden op te nemen die inhouden dat de arbeidsovereenkomst eindigt indien de werknemer trouwt of een geregistreerd partnerschap aan gaat. Bepalingen omtrent zwangerschap of bevallingen zijn ook verboden.  Blijkens vaste rechtspraak is het aannemen van geldige ontbindende voorwaarden zeer uitzonderlijk waardoor werkgevers geadviseerd wordt terughoudend te zijn met het opnemen van ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen met betrekking tot ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via 045 560 2200 dan wel via info@sijbenpartners.nl