Nieuwe spelregels voor franchiseovereenkomsten vanaf 1 januari 2021

Nieuwe spelregels voor franchiseovereenkomsten vanaf 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Deze wet beoogt de belangen van de franchisegever en van de franchisenemer meer in balans te brengen en onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan. De wet geldt voor alle franchisenemers die in Nederland gevestigd zijn. Het maakt daarbij niet uit wat het land van herkomst van de formule is of welk rechtsstelsel op de franchiseovereenkomst van toepassing is.

Wat zijn de belangrijkste regels uit de Wet franchise?

Informatieplicht

Voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst moet de beoogd franchisegever informatie verschaffen aan de franchisenemer over zijn financiële positie, voor zover deze informatie redelijkerwijs van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. De franchisenemer krijgt op die manier een indruk hoe gezond de franchiseformule is. Daarnaast moet de franchisegever alle overige informatie geven waarvan hij weet of kan weten dat die van belang is voor de franchisenemer.

Stand-still periode

Nadat de franchisegever heeft voldaan aan bovengenoemde informatieplicht schrijft de wet een stand-still periode voor van vier weken. Telkens als nieuwe informatie wordt gedeeld, begint de termijn van vier weken opnieuw. In deze periode is totstandkoming van de overeenkomst nog niet mogelijk. Dit geeft de franchisenemer de tijd om zelf onderzoek te doen naar de verkregen informatie.

Jaarlijks overleg

Franchisegever en franchisenemer dienen minimaal eenmaal per jaar met elkaar te overleggen.

Goodwill

De franchiseovereenkomst moet een goodwill-bepaling bevatten, waarin is opgenomen:

  • hoe de goodwill wordt vastgesteld,
  • of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en zo ja, welke omvang deze heeft,
  • in welke mate deze goodwill aan de franchisegever is toe te rekenen.

Instemming franchisenemer

De franchisegever dient over voorafgaande instemming van de franchisenemer te beschikken als hij van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen of een afgeleide formule te exploiteren en deze plannen financiële gevolgen kunnen hebben voor de franchisenemer. De franchiseovereenkomst kan bepalen dat de financiële gevolgen een bepaald drempelbedrag moeten overstijgen voordat de voorafgaande instemming van de franchisenemer vereist is.

Tot slot

Alle franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten, moeten voldoen aan de voorschriften uit de Wet franchise. Voor de op 1 januari 2021 al lopende franchiseovereenkomsten geldt dit eveneens met dien verstande dat voor bepaalde regels, zoals regels inzake het instemmingsrecht en goodwill, een overgangstermijn van 2 jaar geldt, zodat deze pas vanaf 1 januari 2023 van toepassing worden.

Al met al is het van belang dat u uw franchiseovereenkomst laat opstellen dan wel laat aanpassen door een advocaat zodat u vernietigbare contracten, onzekerheden en schadevergoedingsverplichtingen kunt voorkomen. Hierbij helpen wij u graag verder. Ook voor andere vragen over franchise of de Wet franchise in het bijzonder kunt u bij Sijben & Partners Advocaten terecht. Onze advocaten helpen u graag verder.