Een nieuw instrument om schulden in de onderneming te saneren, de WHOA

Een nieuw instrument om schulden in de onderneming te saneren, de WHOA

Deskundigen zijn het reeds lang erover eens: het moet voor bedrijven in zwaar weer makkelijker zijn om schulden te saneren. Dat kon tot voor kort eigenlijk maar op twee manieren:

- Doorstart na faillissement
- Een regeling (betaling van een percentage) waar iedere schuldeiser mee akkoord moest gaan

Vanaf dit jaar wordt het saneren van schulden in bedrijven laagdrempelig gemaakt. De procedure heet de "WHOA".  De "Wet Homologatie Onderhands Akkoord" is op 6 oktober 2020 aangenomen. 

Kort gezegd komt de wet erop neer dat er meer procedurele regels zijn waaraan de schuldenaar dient te voldoen. Deze regels dienen als waarborg voor een correcte gang van zaken. Tegenover meer procedurele regels staan aanmerkelijk lagere stemdrempels bij de totstandkoming van een akkoord.

Geheugen opfrissen, hoe werkt een "old school" akkoord ook alweer?

Een ondernemer die voorziet dat hij niet meer kan voortgaan met het betalen van  schulden kan ervoor kiezen om alle schuldeisers een deel van hun schuld te betalen, tegen finale kwijting. De ondernemer moet dan wel de middelen hebben om de regeling te kunnen betalen.

Waar komen deze middelen vandaan?

  • Herfinanciering bank/lening dga
  • Verkoop bedrijfsonderdeel/vastgoed
  • Nieuwe investeerder

Dat externe bedrag is nodig om een serieus voorstel te kunnen doen. 

Met dit bedrag wordt aan de schuldeisers de uitbetaling van een percentage van hun schuld aangeboden. In de praktijk zien wij akkoordpercentages tussen de 2% en 98%, afhankelijk van de situatie, waarbij geldt dat hoe hoger het percentage is, hoe groter de kans van slagen is. 

Tot nu toe was het voor een geslaagd akkoord nodig dat 100% van de schuldeisers met het akkoord instemde. Lag één schuldeiser dwars, dan ging het akkoord niet door, meestal met een faillissement tot gevolg. Dat gaat veranderen.

De WHOA

De WHOA maakt het mogelijk schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met de betaling van een percentage op hun vordering. Dat maakt het saneren van schulden een stuk gemakkelijker.

De regeling werkt in grote lijnen hetzelfde als een ‘old school’ akkoord, met een aantal verschillen.

De schuldeisers worden ingedeeld in verschillende klassen. Dat kunnen zijn verschillende soorten schuldeisers, of aandeelhouders. Per klasse moet een akkoordpercentage worden vastgesteld en aangeboden.

De schuldeisers gaan binnen hun klasse stemmen op het akkoord. Binnen de klasse is het akkoord aangenomen indien tenminste twee-derde van het openstaande bedrag aan vorderingen heeft voor gestemd.

Het kan zijn dat de ene klasse wel voorstemt en de andere klasse niet.

Het akkoord kan door de rechtbank worden gehomologeerd indien één klasse van stemgerechtigde schuldeisers - of aandeelhouders - ermee heeft ingestemd.

Dus zelfs al wordt het akkoord door de meerderheid van de schuldeisers verworpen, dan nog voorziet de wet erin dat het akkoord door de rechter algemeen verbindend kan worden verklaard. Per saldo is het dan aan de rechter om te bepalen of een akkoord voldoet aan de eisen en al of niet doorgang moet vinden.

Keurt de rechter het akkoord goed, dan vindt uitbetaling van de akkoordprocenten aan de schuldeisers plaats en is de onderneming gesaneerd.

Wij hebben er veel vertrouwen in dat deze regeling veelvuldig met succes gaat worden toegepast. Wilt u nadere informatie ontvangen, schroom dan niet contact met ons op te nemen.


mr. Frans Aarts, aarts@sijbenpartners.nl


mw. mr. Gabi Jongen, jongen@sijbenpartners.nl