Het instemmingsrecht van de OR

Het instemmingsrecht van de OR

De gevolgen van corona zijn in iedere sector zichtbaar. Het kan zorgen voor een hoge werkdruk en moeilijk inpasbare werkroosters. Bedrijven dienen hun bedrijfsvoering zodanig aan te passen zodat alsnog optimaal kan worden gepresteerd. Nieuwe werkroosters kunnen bijvoorbeeld worden geïntroduceerd om de werktijden meer te spreiden en de bedrijfsvoering optimaal te laten opereren. Maar wat als uw onderneming gebruik maakt van een ondernemingsraad? Kunnen dergelijke wijzigingen dan ook zomaar worden doorgevoerd?

Niet alle aanpassingen binnen een onderneming kunnen lukraak worden doorgevoerd. Sommige wijzigingen of vernieuwingen vereisen instemming van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel en heeft ook invloed op bedrijfseconomische beslissingen van het bedrijf. Het instemmingsrecht gaat veel verder dan het adviesrecht van de ondernemingsraad. Zonder de instemming kan het besluit in beginsel niet worden genomen.

Of de ondernemingsraad wel of geen instemmingsrecht heeft, is afhankelijk van de aard van het voorgenomen besluit. De werkgever moet de ondernemingsraad om instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Dit kunnen regelingen zijn met betrekking tot werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, functiebeoordelingen en ziekteverzuim. Stemt de ondernemingsraad niet in en wil de werkgever de wijziging toch doorvoeren? Dan kan de werkgever een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming indienen bij de kantonrechter.

De kantonrechter zal eerst overwegen of het genomen besluit van de ondernemingsraad een redelijk besluit is. Vervolgens zal de kantonrechter de belangen van zowel de onderneming als de ondernemingsraad tegen elkaar afwegen. Het is van belang dat de inhoudelijke argumenten c.q. zwaarwegende belangen voor de kantonrechter goed te begrijpen zijn. Indien het onderwerp van het onderliggende besluit een complex onderwerp betreft, bijvoorbeeld omdat het heel technisch is of een bepaalde kunde vergt, denk dan na over de mogelijkheid tot het aanhechten van een uitleg c.q. oordeel van een deskundige of dring bij de kantonrechter aan op het benoemen van een deskundige. Voor de kantonrechter is het dan wellicht eerder te begrijpen waarom een bepaalde wijziging voor u als ondernemer van belang is.

Wilt u als onderneming een aantal ingrijpende aanpassingen doorvoeren doch verkrijgt u daarvoor niet de instemming van de OR, of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.