Informatieplicht werkgever

Informatieplicht werkgever

Vanaf 1 augustus 2022 wordt de informatieverplichting van de werkgever in de richting van de werknemer uitgebreid.

Op 21 juni 2022 is het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ aanvaard door de Eerste Kamer. Deze wet zal op 1 augustus 2022 in werking treden. Net als de regelgeving omtrent studiekosten en het verbod op nevenwerkzaamheden – uiteengezet in onze eerdere nieuwsberichten – is Nederland verplicht om de Nederlandse regel met betrekking tot de informatieverplichting van de werkgever in de richting van de werknemer vóór 1 augustus 2022 richtlijnconform te maken.

Op grond van de huidige wet dient een werkgever informatie over de arbeidsovereenkomst aan de werknemer te verstrekken. Zo dient onder meer duidelijk te zijn wat de plaats is waar de arbeid wordt verricht, wat het tijdstip van indiensttreding is en wat de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week is.

De informatieverplichting van de werkgever wordt in lijn met de richtlijn per 1 augustus 2022 uitgebreid. De werkgever dient de werknemer onder andere te informeren over de plaats van de arbeid indien de arbeid niet (hoofdzakelijk) op een vaste plaats wordt verricht, een eventueel door de werkgever geboden recht op scholing, de duur en voorwaarden van een eventuele proefperiode, de afzonderlijke loonbestanddelen en een werknemer dient te worden gewezen op andere vormen van verlof. Verder moet een werkgever een werknemer ook gaan informeren over de ontslagregels. Wat betreft deze laatste verplichting kan worden volstaan met een verwijzing naar de wettelijke bepalingen (titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek) of de bepalingen die in de cao gelden.

Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, heeft te gelden dat de informatie binnen één week dan wel één maand (afhankelijk van de te verstrekken informatie) na de eerste werkdag dient te worden gegeven aan de werknemer. Werknemers die eerder dan 1 augustus 2022 in dienst zijn getreden kunnen een verzoek indienen tot het verstrekken van de informatie. In dat geval dient een werkgever binnen een maand na het verzoek deze informatie te verstrekken.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of heeft u andere vragen met betrekking tot de informatieverlichting van de werkgever, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-5602200.