Hoe zit het met mijn resterende vakantiedagen?

Hoe zit het met mijn resterende vakantiedagen?

Het einde van het jaar nadert en wellicht resteren er nog een aantal vakantiedagen van het afgelopen jaar. Vakantiedagen dienen binnen een bepaalde periode te worden opgenomen. Vakantiedagen die niet worden opgenomen zullen na verloop van tijd vervallen of verjaren. In principe dient de verlofaanvraag door de werkgever te worden goedgekeurd. Maar wat als de werkdruk het niet toelaat om een aantal dagen vrij te nemen en de termijn verstrijkt? Vervallen deze resterende dagen dan ook of gelden hier nadere regels voor?

Elke werknemer heeft recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. Het minimale aantal vakantie-uren wordt wettelijk bepaald en is voor iedereen gelijk. Bij een fulltime werkweek van 40 uur heeft een werknemer recht op 160 vakantie-uren. Dit zijn dan minimaal 20 verlofdagen per jaar. Werkgevers kunnen ervoor kiezen het minimale aantal vakantiedagen te verhogen. In de toepasselijke CAO of arbeidsovereenkomst wordt dan een hoger aantal aan vakantiedagen opgenomen. Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijk genoemd. Om rechten en plichten omtrent vakantiedagen te begrijpen, is het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen van belang.

Wettelijke vakantiedagen zijn voor alle werknemers gelijk en vervallen in beginsel na zes maanden na het jaar waarin ze worden opgebouwd. Dit betekent dat resterende vakantiedagen van het jaar 2022 kunnen worden opgenomen tot en met juni 2023. Ook hiervoor geldt dat er een ruimere periode kan worden afgesproken waarin de vakantiedagen mogen worden opgenomen. Werkgevers hebben de plicht om het opnemen van vakantiedagen mogelijk te maken. Een verzoek tot het opnemen van vakantiedagen mag niet zomaar worden afgekeurd. Sterker nog, de werkgever zal de vakantiedagen moeten toekennen, rekening houdende met de wensen van de werknemer. Indien er een voorkeur wordt aangegeven door de werknemer dient werkgever er alles aan te doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. 

Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels. Deze extra dagen kunnen maar liefst vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd worden opgenomen. Bij bovenwettelijke vakantiedagen wordt er gesproken van verjaring. Vakantiedagen die dit jaar zijn opgebouwd, kunnen worden opgenomen tot en met het jaar 2027. In de CAO of arbeidsovereenkomst kunnen nadere afspraken worden vastgelegd aangaande deze extra dagen.

In principe dient een werkgever akkoord te gaan met het verzoek tot het opnemen van wettelijke vakantiedagen. Zwaarwegende bedrijfsbelangen worden niet snel gezien als geldige reden om een aanvraag te weigeren, mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om de vakantiedagen op te nemen binnen de termijn, bijvoorbeeld doordat de werkdruk te hoog is vanwege een belangrijke bedrijfsperiode of een drastisch personeelstekort; dan kunnen de wettelijke vakantiedagen (die anders zouden vervallen) ook worden gerekend tot de dagen die onder verjaring vallen. Dit houdt in dat de vervaltermijn voor de verplichte vakantiedagen dan ook wordt verlengd. Deze optie bestaat dus enkel wanneer er sprake is van zeer ernstige bedrijfsbelangen en zal niet vaak voorkomen.

Tevens bestaat bij bovenwettelijke vakantiedagen de mogelijkheid tot afkoop. De werknemer kan er voor kiezen extra vakantiedagen, die niet zijn opgenomen binnen de betreffende periode, te laten uitbetalen door de werkgever. Deze mogelijkheid bestaat enkel bij bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen moeten gewoon worden opgenomen binnen de termijn en in uitzonderlijke gevallen kunnen deze verjaren. Alleen als er sprake is van beëindiging van het dienstverband kunnen de opgebouwde vakantiedagen worden uitbetaald door de werkgever. Het is dus niet mogelijk om alle vakantiedagen gedurende het gehele jaar op te sparen en in een keer te laten uitbetalen. Daarbij wordt er een hoger percentage aan belasting gerekend bij het uitbetalen van vakantiedagen, net als bij de uitkering van bonussen en vakantiegeld.

Heeft u vragen met betrekking tot uw vakantiedagen, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00