Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Welk gedrag dient daadwerkelijk als grensoverschrijdend te worden gekwalificeerd en hoe dient een melding rondom opvallend gedrag te worden opgevangen binnen een organisatie?

In deze casus wordt een werknemer, die ruim 15 jaar in dienst is bij Verstegen, een bedrijf dat kruiden en specerijen verwerkt en verkoopt, naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag op non-actief gesteld. De werknemer heeft een vrouwelijke collega via WhatsApp ongepast bejegend en gestalkt.  

De werknemer en zijn vrouwelijke collega, die aanvankelijk vriendschappelijk met elkaar omgingen, zijn samen uit eten geweest. Toen de werknemer een tweede keer wilde afspreken gaf de collega aan dit niet te willen omdat de werknemer getrouwd was. De werknemer schrijft dat hij verliefd op haar is geworden en binnen een uur verandert zijn toon compleet. Hij maakt vreemde opmerkingen en schrijft dat hij gaat scheiden van zijn vrouw. Als de collega hier vervolgens niet op reageert, stuurt hij haar honderden berichten bestaande uit enkele letters en vraagtekens.  

Kort hierna heeft de collega een melding gemaakt van het gedrag van de werknemer. Naar aanleiding hiervan is de werknemer in een gesprek geconfronteerd met de berichten. De werknemer ontkent dat de berichten door hem zijn gestuurd en lijkt de ernst van de situatie niet in te zien. Verstegen heeft tegen de werknemer gezegd voornemens te zijn het dienstverband te beëindigen, maar de werknemer weigert zijn medewerking te verlenen.  

Verstegen verzoekt vervolgens om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter omdat er volgens Verstegen sprake is van verwijtbaar handelen en de arbeidsverhouding inmiddels ernstig is verstoord. Volgens Verstegen heeft de werknemer zich meermaals schuldig gemaakt aan handelingen die te kwalificeren zijn als grensoverschrijdend gedrag. Zijn gedrag maakt de werkomgeving onveilig en tijdens een gesprek over zijn gedragingen heeft de werknemer gelogen over hetgeen er werkelijk is gebeurd.   

De werknemer vindt dat het verzoek moet worden afgewezen. Mocht de kantonrechter toch besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan verzoekt de werknemer om een transitievergoeding en een billijke vergoeding van te samen ruim € 55.000 bruto. 

Door de kantonrechter wordt de manier waarop de werknemer zich tegenover zijn collega heeft gedragen aangemerkt als grensoverschrijdend gedrag dat te kwalificeren is als ernstig verwijtbaar handelen. Daarbij is niet alleen de ernst van de gedraging van belang, maar ook de houding die de werknemer ten opzichte van de verwijten laat zien. Eerst ontkent hij de gehele gebeurtenis. Wanneer hij vervolgens wordt geconfronteerd met de berichten zegt hij zich hier niets meer van te herinneren en probeert hij de schuld in de schoenen van zijn collega te schuiven. De werknemer heeft zich opdringerig, vijandig en intimiderend tegenover zijn collega gedragen. Vanwege de verwijtbare gedragingen kan van Verstegen in redelijkheid niet gevergd worden de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten voortduren.  

Er is een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:669 lid 3 onder e van het Burgerlijk Wetboek en herplaatsing kan worden uitgesloten. Het verzoek tot ontbinding wordt daarom toegewezen en vanwege de ernstige verwijtbaarheid van de werknemer wordt de ontbinding bepaald op de dag van de beschikking.  

Ten aanzien van de verzochte vergoedingen is de kantonrechter van oordeel dat het handelen van werknemer niet kan worden aangemerkt als een relatief kleine misstap. Het gaat om grensoverschrijdend gedrag waarvan de werknemer niet of nauwelijks blijk heeft gegeven de ernst te begrijpen. Naast dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden maakt de werknemer geen aanspraak op een vergoeding en wordt hij veroordeeld in de proceskosten.  

Heeft u vragen of wilt u meer weten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Op 11 april aanstaande organiseert Sijben & Partners Advocaten een Masterclass “Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?”. Aanmelden kan door hier te klikken of neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of via 045- 560 2200. Wij helpen u graag.