Corona: de gevolgen voor de nakoming van verbintenissen

Corona: de gevolgen voor de nakoming van verbintenissen

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Wederom gaat het om maatregelen die ondernemend Nederland hard raken. De nieuwe maatregelen kunnen onder andere tot gevolg hebben dat leveranciers producten niet kunnen uitleveren, dat aannemers opdrachten niet (tijdig) kunnen nakomen en dat reeds betaalde opleidingstrajecten geen doorgang kunnen vinden.

Wie draait er op voor de schade als uw leverancier niet tijdig levert? Bent u in dat geval nog steeds gehouden tot betaling van de factuur? Kunt u de producten elders bestellen en de daaraan verbonden kosten op uw eigen leverancier verhalen?

En wat als uw klanten schadevergoeding vorderen, omdat u zélf de opdracht niet meer kunt nakomen? Bent u dan daadwerkelijk schadeplichtig? Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw klanten de overeenkomst ontbinden?

Indien uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, dan rijst al snel de vraag welke consequenties dit heeft. Stel u kunt de huur tijdelijk niet betalen, kunnen de verhuurder of de huurder de huurovereenkomst in dat geval ontbinden? Welke voorwaarden gelden er voor ontbinding? Wat zijn uw rechten, indien de wanbetaling duidelijk te wijten is aan overmacht?

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet eenduidig en veelal afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De wet biedt veel mogelijkheden om een tekortschietende partij ‘aan te pakken’. Zo kan er bijvoorbeeld recht op schadevergoeding ontstaan, een boetebeding van toepassing zijn of over worden gegaan tot opschorting van de betaling.

Al deze vraagstukken worden beheerst door het algemeen verbintenissenrecht. Uit de wet volgt onder welke voorwaarden een overeenkomst kan worden ontbonden, dat overmacht een rol kan spelen bij de beoordeling van het recht op schadevergoeding en dat een overeengekomen boete onder omstandigheden gematigd kan worden op grond van de redelijkheid en billijkheid. De wet is echter niet leidend. Veel hangt af van hetgeen partijen contractueel zijn overeengekomen. Daar sommige bepalingen nietig of vernietigbaar kunnen zijn, vergt beantwoording van de vraag wat uw rechten en plichten zijn een goede kennis van de wet en het contractueel recht. De advocaten van Sijben & Partners Advocaten zijn hier goed in thuis en kunnen u op weg helpen.

Om problemen in een later stadium te voorkomen, is het belangrijk om vroegtijdig te handelen. Dit voorkomt vaak kosten op de langere termijn.

Heeft u te maken met problematiek bij de nakoming van een overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met ons info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.