Grote evenementen gecanceld door Covid-19-virus; biedt de verzekering dekking?

Grote evenementen gecanceld door Covid-19-virus; biedt de verzekering dekking?

Verzekering verplicht tot schade-uitkering voor annulering festivals, omdat medio maart 2020 nog niet met voldoende zekerheid kon worden gesteld dat deze festivals geen doorgang zouden vinden ten gevolge van Corona.

In maart 2020 heeft ID&T een evenementenverzekeringsovereenkomst gesloten met meerdere verzekeraars, waaronder Nationale Nederlanden en Reaal. ID&T is de moedermaatschappij van ID&T Holding B.V., een evenementenbedrijf dat met ongeveer 80 dance-evenementen per jaar marktleider in Nederland is. ID&T vordert in de onderhavige procedure van de verzekeraars een schade-uitkering voor de annulering van evenementen die zouden plaatsvinden tussen 4 april 2020 (Qapital) en 28 augustus 2020 (Mysteryland).

Partijen zijn het erover eens dat de verzekeringsovereenkomst alleen dekking biedt voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis, waarvan voor partijen ten tijde van het afsluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. In deze zaak is er enige discussie geweest over de datum waarop de verzekeringsovereenkomst is gesloten, maar de rechter heeft geoordeeld dat dit in elk geval tussen 10-13 maart 2020 heeft plaatsgevonden. Indien aannemelijk is dat het op dat moment voor partijen duidelijk was dat de evenementen van ID&T, waarvoor zij bij de Verzekeraars een schademelding heeft gedaan (Qapital en Mysteryland), als gevolg van Corona zouden worden geannuleerd, moet worden aangenomen dat de overeenkomst voor die schade geen dekking biedt.

ID&T heeft zich op het standpunt gesteld dat het RIVM op 5 maart 2020 nog heeft bericht dat er op dat moment geen reden was om evenementen af te gelasten en dat de Nederlandse overheid pas op 12 maart 2020 heeft gelast dat evenementen met meer dan 100 mensen tot 1 april 2020 moesten worden afgelast (de ‘intelligente lock-down’). Op 13 maart 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden bij het Verbond van Verzekeraars, waarbij door verzekeraars werd gesteld dat organisatoren (nog) niet zelf konden gaan annuleren omdat onzeker was of de overheid tot annulering van evenementen na 1 april 2020 zou overgaan.

Op 23 maart 2020 heeft het Verbond van Verzekeraars op haar website bericht dat voor evenementen na 6 april 2020 nog onzeker was of die doorgang konden vinden.

De verzekeraars voeren aan dat er wereldwijd al voor medio maart 2020 veel evenementen vanwege Corona werden afgelast, ook evenementen waarbij dochtervennootschappen van ID&T betrokken waren. Eind februari/begin maart 2020 werden in Nederland ook al veel publieksevenementen afgelast. Het evenement Masters of Hardcore van een van de dochtervennootschappen van ID&T, dat op 28 maart 2020 zou plaatsvinden, is op 11 maart 2020 geannuleerd. Het was dan ook begin maart 2020 al duidelijk dat de uitbraak van Corona grote gevolgen zou hebben voor de organisatie van evenementen, aldus de verzekeraars.

De rechter oordeelt uiteindelijk als volgt:

"Aannemelijk is dat medio maart 2020 voor partijen nog niet duidelijk was dat deze evenementen als gevolg van Corona zouden worden geannuleerd. Zoals uit het verslag van de bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars op 13 maart 2020 volgt, was er toen nog veel onzeker. Hoe het virus zich zou ontwikkelen in Nederland en wat daarvan na 1 april 2020 de gevolgen voor het openbare leven zouden zijn, was nog in nevelen gehuld. De eerste evenementen waarvoor ID&T een schade-uitkering vordert, heeft zij geannuleerd op 23 maart 2020 (schaderapport Troostwijk, productie 29 bij dagvaarding). Er zijn geen concrete aanwijzingen dat al tien of meer dagen eerder bekend was dat dit zeker zou gaan gebeuren. Anders dan de Verzekeraars aanvoeren was dus begin maart 2020 in Nederland niet al duidelijk dat de uitbraak van Corona grote gevolgen zou hebben voor de organisatie van evenementen in de maanden daarna. Wel was medio maart 2020 duidelijk dat er tot 1 april 2020 grote gevolgen waren en dat die er daarna ook nog zouden kúnnen zijn, maar zeker was dat niet. Aannemelijk is dan ook dat de verzekering dekking biedt voor de evenementen waarvoor ID&T schade claimt."

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met advocaten in Heerlen via https://www.sijbenpartners.nl/contact