De risico’s rondom het bouwproces

De risico’s rondom het bouwproces

Gedurende het bouwproces liggen er meerdere risico’s op de loer. Denk aan het niet betalen van een factuur door de opdrachtgever of het ondeugdelijk uitvoeren van een of meerdere werkzaamheden door de aannemer. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat schriftelijke afspraken tussen partijen ontbreken. Duidelijke schriftelijke afspraken, neergelegd in een overeenkomst, kunnen een groot aantal risico’s beperken. Helaas kunnen niet alle risico’s met het maken van schriftelijke afspraken worden voorkomen.

Binnen de uitvoering van een bouwproces zijn er vaak meerdere partijen met elkaar verbonden.  Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van een verouderde woning. Er zijn allerhande partijen die zorg dragen voor bepaalde onderdelen van het gebouw. Hierbij valt te denken aan het aanleggen van elektriciteit, het plaatsen van een nieuwe badkamer en het schilderen van de kozijnen. Door allerlei afspraken en regelingen die onderling worden getroffen, ontstaan hier al snel de eerste gevaren. Overeenkomsten worden niet duidelijk vastgelegd of mondelinge toezeggingen worden door partijen anders geïnterpreteerd. Achteraf blijkt vaak dat misverstanden voorkomen konden worden door middel van duidelijke communicatie en het nauwkeurig vastleggen van  de bedoeling van partijen.

Allereerst is het van belang om te werken met heldere algemene voorwaarden en duidelijke contracten. Als iedereen vooraf weet waar hij/zij aan toe is, kunnen er later geen misverstanden ontstaan omtrent de interpretatie of uitleg van een onduidelijk geformuleerde regeling. Middels expliciete formulering  zorg  je er voor dat de tekst voor iedereen te begrijpen is en op dezelfde wijze wordt opgevat.

Indien de regelingen duidelijk zijn geformuleerd, dienen de gemaakte afspraken zorgvuldig te worden vastgelegd. Er kan worden gedacht aan afspraken aangaande einddata of een mondelinge toezegging over de hoogte van de prijs. Ook ten aanzien van ondeugdelijk geleverd werk spelen de gemaakte afspraken een grote rol. De vraag is immers: wat is er tussen partijen afgesproken? Indien namelijk niet geleverd is wat tussen partijen is overeengekomen, is sprake van een tekortkoming.

Bij ondeugdelijk geleverd werk is het van belang dat er tijdig wordt geklaagd. Daarnaast is het van belang dat de gebreken die aan het werk kleven in kaart worden gebracht. Dit kan middels een deskundigenonderzoek. In ieder geval dienen partijen zich ervan te vergewissen dat de uitvoerende partij altijd eerst de gelegenheid moet krijgen het werk deugdelijk op te leveren en de overeenkomst aldus na te komen. In de praktijk komt het echter veelvuldig voor dat dit niet van een leien dakje gaat. We raden dan aan juridisch advies in te winnen.

Ervaart u als opdrachtgever problemen bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden of wordt u als aannemer geconfronteerd met klachten? Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde vastgoedrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.