De beste wensen

De beste wensen

Een werkneemster wil het kantoor van werkgever versieren door kerstkaarten op te hangen. Tijdens deze activiteit komt de werkneemster ongelukkig ten val en loopt letsel op. Door dit letsel wordt ze zelfs gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Naar mening van de werkneemster is de werkgever verantwoordelijk voor de val en dient de werkgever de door haar geleden schade als gevolg van de gedeeltelijke arbeidsongeschikt te vergoeden. Lees verder hoe de rechter hierover oordeelde.

Een werkneemster is druk bezig met het ophangen van kerstkaarten op het kantoor van werkgever. Door te gaan staan op verschillende kratten met computerspullen komt zij ten val. Ten gevolge van deze val loopt de werkneemster letsel op aan haar heup. De werkneemster wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Ze stelt de werkgever middels een juridische procedure bij de rechtbank Den Haag aansprakelijk voor de door haar geleden schade.

De kantonrechter onderstreept dat een werkgever verplicht is om zorg te dragen voor de veiligheid van de werkomgeving van een werknemer. Welke veiligheidsmaatregelen in een bepaald geval van belang zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval. In onderhavige kwestie heeft de arbeidsinspectie een oordeel geveld over het ongeval, nadat deze is ingeschakeld door de werkgever. De arbeidsinspectie heeft hieromtrent geen oorzakelijk verband kunnen vaststellen tussen een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de oorzaak van het arbeidsongeval.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever in deze kwestie geenszins haar zorgplicht heeft geschonden. Van de werkneemster mocht volgens de kantonrechter enige oplettendheid worden verwacht op de werkvloer. In geval van een moment van onoplettendheid, kan dit niet zonder meer worden afgeschoven op de werkgever in het kader van de zorgplicht.

De kantonrechter weegt tevens mee dat het ophangen van kerstkaarten mogelijk door meerdere werknemers wordt gedaan gedurende de kerstperiode. Het ophangen van de kerstkaarten vormt echter geen onderdeel van de opdragen werkzaamheden in het kader van een arbeidsovereenkomst. Het betreft een handeling die mensen mogelijk ook in de privésfeer zouden verrichten.

De kantonrechter oordeelt, kort gezegd, dat er sprake is van een onvoorziene c.q. ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hieruit volgt derhalve geen schending van de zorgplicht dan wel aansprakelijkheid van de werkgever.